1 GBP = 93.15 INR                       

BREAKING NEWS

Ipssh-¯nð tPm-en-bp-Å Iv-\m\m-b Im-¯-enIv bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

Knanaya catholic parents settled in Kuwait invite proposal for their daughter(24, 173, Msc. Acountant - Queens university belfast, working in Kuwait) from professionally qualified boys preferred in the same community.
Ph: 00447576723943 0096597250954

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category