1 GBP = 93.20 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI-bnð Xm-a-kn-¡p-ó BÀ-knF-Ên bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

U.K settled RCSC parents invite proposal for their son, 29 years, height 178cm and fair complexion.
Working as a Graphic Designer (for video games) in the UK. Looking for RCSC/LC girls working/settled in the UK.


Contact Thomas

 

Email: [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category