1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS

{]-Y-a-Zn-hy-Im-cpWyw kzo-I-cn-¡p-ó en-tbm-Wn-\v B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

{]-Y-a-Zn-hy-Im-cpWyw kzo-I-cn-¨ en-tbm-¬ sP-bnk-Wv {]mÀ-Y-\m-\nÀ-`-camb B-iw-k-IÄ

BiwkItfm-sS Sow Iem lmwsj-bÀ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam