1 GBP = 97.40 INR                       

BREAKING NEWS

kvtIm-«v-e³-Unð Xm-a-kn-¨v Cw-¥-ïnð tPm-en sN-bv-Xmepw kv-tIm-«n-jv \n-IpXn; Cw-¥-ïnð Xm-a-kn-¨v kv-tIm-«v-e³-Unð tPm-en sN-bv-Xmð {_n-«o-jv SmIvkv; \n-e-hnð h-cm³ t]m-Ip-ó kv-tIm-«n-jv Sm-Iv-kv C§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

kv-tIm-«n-jv ]u-c-òm-cp-sS \n-Ip-Xn L-S-\ kw-_-Ôn-¨v amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§Ä sd-h\yq B³-Uv I-Ìw-kv hn-`m-Kw ]p-d-¯n-d¡n. kv-tIm-Sv-e³-Uv ]mÀ-e-saâv ]m-Êm¡n-b ]p-Xn-b BZmb \n-Ip-Xn \nb-aw A-\p-k-cn¨v, H-cmÄ F-hn-sS tPm-en sN-¿p-óp F-óXñ, F-hn-sS Xm-a-kn-¡p-óp F-ó-Xn-s\ A-Sn-Øm-\-s¸-Sp-¯n-bmIpw \n-Ip-Xn \n-Ý-bn-¡p-I.

kv-tIm-«n-jv \n-c-¡n-ep-Å \n-Ip-Xn-bmtWm A-S-bv-t¡-ï-sX-óv \n-Ý-bn-¡p-I, \n-Ip-Xn Zm-b-I³ F-hn-sS-¯m-a-kn-¡p-óp F-ó-Xn-s\ A-Sn-Øm-\-am-¡n-bmIpw Fóv Cu \nÀ-tZ-i-§-fnð ]-d-bpóp. {_n-«-sâ ti-jn-¨ `-m-K-§-fnð Xm-a-kn-¡p-Itbm ]T-\w \-S-¯p-I-tbm tPm-en sN-¿p-Itbm sN-¿p-ó-h-scbpw \n-Ip-Xn \nÀ-tZ-i-§Ä F-s§-\ _m-[n-¡p-sa-óv C-Xnð hy-à-am-¡n-bn-«p-ïv.

{_n-«o-jv Xn-c-sª-Sp-¸nð kv-tIm-«n-jv \m-j-Wð ]mÀ-«n-¡v e-`n-¨ h³-`q-cn-]-£-am-Wv ]pXn-b \n-Ip-Xn ]-cn-jv-Im-c-§Ä-¡v ]mÀ-e-saân-s\ {]m-]v-X-cm-¡n-bXv. kv-tIm-«v-e³-Un-\v Iq-Sp-Xð km-¼¯n-I ]-c-am-[n-Im-cw \ð-Ip-ó X-c-¯n-ep-Å \nÀ-tZ-i-§-fm-Wv C-sX-óv kv-tIm-«n-jv sk-{I«-dn tU-hn-Uv ap³-sUð ]-d-bpóp. ]pXn-b amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§-sf-¡p-dn-¨v P-\-§Ä-¡p-Å A-`n-{]m-bw A-dn-bn-¡m³ Pq-sse h-sc ka-bw A-\p-h-Zn-¨n-«pïv. A-Sp-¯-hÀ-jw G-{]nð ap-X-emIpw ]pXn-b \n-Ip-Xn L-S-\ \n-e-hnð h-cn-I.

2012þse kv-tIm-«v-e³-Uv B-Îm-Wv kv-tIm-«v-e³-Un-se B-Zm-b-\n-Ip-Xn \n-Ý-bn-¡m-\p-Å A-[n-Im-cw kv-tIm-«n-jv ]mÀ-e-saân-\v \ð-In-bXv. ]pXn-b amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§Ä {]-Imcw, kv-tIm-«v-e³-Uv ]u-c-òmÀ F-hn-sS tPm-en sN-¿p-óp F-óXñ, F-hn-sS Xm-a-kn-¡p-óp F-ó-Xn-s\ A-Sn-Øm-\-am-¡n-bmIpw \n-Ip-Xn \n-Ý-bv-¡p-I. kv-tIm-«v-e³-Unð Xm-a-kn-¨v Cw-¥-ïnð tPm-en sN-¿p-ó H-cmÄ kv-tIm-«n-jv \n-c-¡n-ep-Å B-Zm-b-\n-Ip-Xn-bmIpw \-ð-tI-ïn-h-cn-I.

a-dn¨v, kv-tIm-«v-e³-Un-se H-cp I-¼-\n-bnð tPm-en sN-¿p-Ibpw {_n«-sâ a-tä-sX-¦nepw `mK-¯v Po-hn-¡p-Ibpw sN-¿p-ó kv-tIm-«n-jv ]u-c\v kv-tIm-«n-jv \n-Ip-Xn A-S-bv-t¡-ïn-h-cnñ. A-bm-fp-sS hoSpw a-äv Øm-h-c Pw-K-a h-kv-Xp-¡-fpw- kv-tIm-«v-e³-Unð Añm-¯n-S-t¯m-fw Imew, A-bmÄ kv-tIm-«n-jv ]u-c-\m-sW-¦nð-¡q-Sn {_n-«o-jv \n-c-¡n-ep-Å B-Zm-b-\n-Ip-Xn-bmIpw \ð-tI-ïn-h-cn-I-sbópw ]pXn-b \nÀ-tZ-i-§-fnð ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category