1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS

aqó-c i-X-am-\w ]-en-i-bv-¡v 15000 ]u-ïv h-sc tem¬ e-`n-¡pw; B-Zyw tbmKy-X ]cn-tim-[n¡mw; ]n-só Ip-d-ª \n-c-¡p-Ifpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

_m-¦p-Ifpw [-\-Im-cy Øm-]-\-§fpw X-½n-ep-Å aÕ-cw ap-dp-In-b-tXm-sS hmbv-] tX-Sp-ó-hÀ-¡v A-Xy-]qÀ-ham-b A-h-k-c-am-Wv C-t¸mÄ ap-ón-ep-ÅXv. {]-Xn-hÀjw aq-ó-c i-X-am-\w ]-en-i-bv¡v t]-gv-k-Wð tem¬ e-`n-¡p-ó km-l-N-cy-am-Wn-t¸mÄ D-bÀ-óp-h-ón-«p-ÅXv. F-ómð-, tem¬ Xn-c-sª-Sp-¡p-t¼mÄ {i-²n-¨n-sñ-¦nð ]n-óo-Sv ]-Wn In-«m\pw km-[y-X-bpïv.

tem¬ F-Sp-¡p-t¼mÄ {i-²n-t¡-ï H-t«-sd Im-cy-§-fp-ïv. A-Xn-te-ähpw {]-[m\w, \n-§Ä-¡v tem¬ B-h-iy-aptïm F-óp-d-¸p-h-cp-¯p-I-bmWv. th-W-sa-¦nð-¯só, A-Xv hn\n-tbm-Kn-¡pó-Xv Ir-Xyam-b ¹m-\n-t§m-sS B-bn-cn-¡Ww. F-{Xbpw th-Kw Xn-cn-¨-S-bv-¡m³ ]-äp-ó hm-bv-]-IÄ th-Ww Xn-c-sª-Sp-¡m³. Xn-cn-¨S-hv Xm-§m³ ]-äp-ó-Xm-bn-cn-¡p-Ibpw thWw.

H-t«-sd tem¬ hm-Kv-Zm-\-§-fm-Wv C-t¸mÄ _m-¦p-IÄ ap-tóm-«p-sh-¨n-«p-ÅXv. \n-§-fp-sS s{I-Un-äv kv-tIm-dn-sâ A-Sn-Øm-\-¯n-emIpw tem-Wp-IÄ A-\p-h-Zn-¡p-I. A-Xn-\pÅ tbmKy-X \n-Ý-bn-¡-emIpw BZyw \-S-¯p-I. A-Xn-\p-ti-jw am-{Xta G-Xv tem-Wp-I-fm-Wv \n-§Ä-¡v e-`n-¡p-I-sb-óv ]-d-bm³ I-gn-bq.

s\-Iv-ämÀ ImÀ-Uv D-Å-hÀ-¡m-bn 7500 ]u-ïv ap-Xð 15000 ]u-ïv h-sc-bpÅ tem-Wp-I-fm-Wv aq-ó-c i-X-am-\w hmÀjn-I ]-en-i-bv-¡v sk-bvv³-kv_-dn hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-«p-ÅXv. s\-ÎmÀ ImÀ-Up-IÄ Cñm-¯-hÀ-¡v A-Xv s]-s«-ópX-só ku-P-\y-am-bn kz-´-am-¡m-\m-hpw. H-cp-hÀ-jw ap-Xð aq-óp-hÀ-jw h-sc-Im-em-h-[n-bpÅ tem-Wp-IÄ-¡m-Wv aq-ó-c-i-X-am-\w ]-en-i. \m-ev ap-Xð A-ôv hÀ-jw h-sc Im-e-b-f-hpÅ tem-Wp-IÄ¡v 3.6 i-X-am-\-am-Wv ]-en-i.

Fw B³-Uv F-Êm-Wv a-säm-cp hm-Kv-Zm-\-hp-am-bn cw-K-¯p-ÅXv. H-cp-hÀ-jw ap-Xð A-ôp-hÀ-jw h-sc-bpÅ tem-Wp-IÄ-¡v (5000 ]u-ïp-ap-Xð 7499 ]u-ïv h-sc) 3.6 i-X-am-\-am-Wv hmÀjn-I ]-en-i. H-cp-hÀ-jw ap-Xð A-ôp-hÀ-jw h-sc \m-e-c i-X-am-\w hmÀjn-I ]-en-i-bnð tkm-]bpw tem¬ \ð-Ip-ïv. 2500 ]u-ïv ap-Xð 4999 ]u-ïv h-sc-bpÅ tem-Wp-IÄ-¡v F-«p-i-X-am-\-am-Wv ln-äm-¨n-bp-sS hmÀjn-I ]-en-i. 3000 ]u-ïn-\v ap-I-fn-ep-Å c-ïp-ap-Xð A-ôp-hÀ-jw h-sc- Im-em-h-[n-bpÅ tem-WpIÄ 7.8 i-X-am-\w \n-c-¡nepw \ð-Ipóp.

F-ómð, sNdnb tem-Wp-I-fm-Wv B-h-iy-sa-¦nð \n-§-fp-sS s{I-Un-äv ImÀ-Up-IÄ D-]-tbm-Kn-¡m\pw km-¼¯n-I hn-K-²À D-]-tZ-in-¡póp. ]-e t]-gv-k-Wð tem-Wp-I-sf-¡mÄ em-`-I-c-amIpw C-sX-óm-Wv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-ó-Xv. Xn-cn-¨S-hv Ir-Xy-am-sW-¦nð, ]q-Pyw i-X-am-\w ]-en-i-bnð s{I-Un-äv ImÀ-Uv tem-Wp-IÄ D-]-tbm-Kn-¡m-\m-hpw. F-ómð, Xn-cn-¨-S-bv-¡m-Xn-cn-¡p-Itbm an-\n-aw Uyq A-S-bv-¡m-Xn-cn-¡p-Itbm sN-bv-Xmð, s{I-Un-äv ImÀ-Up-IÄ A-]-I-S-I-c-am-Ipw. 22.9 i-X-am-\w hmÀjn-I ]-en-ih-sc C¯-cw tem-Wp-I-fnð ]n-g-bm-bn Np-a-¯-s¸-Spw.

sd-{]-sk-tâ-äo-hv td-än-em-Wv Fñm tem-Wp-Ifpw C-t¸mÄ \ð-Ip-óXv. A-X-\p-k-cn-¨v A-t]-£n-¡p-ó-h-cnð 51 i-X-am-\-¯n-\p-am-{X-ta \n-Ýn-X \n-c-¡nð tem¬ e-`n¡q. C§-s\ tem¬ e-`n-¡m³ tbm-Ky-X-bptïm F-óv \n-Ý-bn-¡póXv Hm-tcm-cp-¯-cp-sSbpw s{I-Un-äv kv-tImÀ ]cn-tim-[n-¨m-Ipw. Iq-Sp-Xð s{I-Un-äv kv-tImÀ D-Å-hÀ-¡mIpw tem¬ e-`nv-¡m-\p-Å km[y-X Iq-SpXð. A-Xv ]cn-tim-[n-¨-ti-jw A-t]-£n-¡p-ó-Xmhpw D-NnXw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category