1 GBP = 97.40 INR                       

BREAKING NEWS

acW-¯n-te-¡v Im-tdm-Sn-¡pw-ap-¼v Nn{Xw t^-kv-_p-¡nð C«p; B-ßl-Xy kv-Izm-Unð tNÀ-óv ac-Ww h-cn-¨-h-cnð Uyq-kv-_-dn-bn-se 17þIm-c\pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-Ém-an-Iv tÌ-äv `o-I-c-cp-sS {]-tem-`-\-§-fnð-¡p-Sp-§n Nm-th-dp-I-fm-hp-ó-hÀ \n-c-h-[n-bmWv. tbmÀ-¡v-j-b-dn-se Uyq-kv-_-dn-bnð-\n-ópÅ 17þIm-c\m-b kv-IqÄ hn-ZymÀ-Yn-sbbpw a-c-W-¯n-sâ h-gn-bn-te-¡v \-bn¨-Xv A-Xp-Xsó. {_n-«-\n-se G-ähpw {]m-bw Ip-d-ª Nm-thÀ t]m-cm-fn-sb-ó Ip-{]-kn²n-tbm-sS a-cW-s¯ ]pðIn-b Xð-l A-kv-að kv-t^m-S-I-h-kv-Xp-¡Ä \n-d-¨ ImÀ s]m-«n-s¯-dn-¸n-¨m-Wv Po-hn-Xw tlm-an-¸n-¨Xv.

sF-F-kn-sâ C-dm-Jn-se B-ß-lXym kv-Izm-Un-em-Wv Xð-l tNÀ-óXv. ho-«n-se CâÀ-s\-än-eq-sS C-Ém-an-Iv tÌ-än-sâ {]-hÀ-¯-\-§-sf-¡p-dn-¨v a-\-Ên-em-¡n-b Xð-l, ]-Xp-s¡ A-h-cp-sS {]-tem-`-\-§-fnð-s¸-Sp-I-bm-bn-cp-óp-sh-óv ho-«p-ImÀ ]-d-bp-óp. anÀ-^oð-Uv {^o {Km-aÀ kv-Iq-fnð sF-kn-Sn B³-Uv _n-kn\-kv hn-ZymÀ-Yn-bm-bn-cp-óp Xð-l. ]T-\-¯nð an-Sp-¡\m-b hn-ZymÀ-Yn-sb-óm-Wv Xð-l-sb¸-än A-dn-bp-ó-h-scñmw ]-d-bp-ó-Xv. 
C-dm-Jn-se H-cp F-® dn-ss^-\-dn-¡p-t\-sc-bm-Wv Xð-l Nm-th-dm-{Ia-Ww \-S-¯n-bXv. Nm-thÀ B-{Ia-Ww \-S-¯p-ó-Xn-\v ap-¼v Xð-l-bp-sS Nn-{X§Ä sF-kn-kv `o-I-cÀ t^-kv-_p-¡nð t]m-kv-äv sN-bv-Xn-cp-óp. H-cp sSm-tbm-« F-kv.bp.hn-¡v k-ao-]w A-h\pw a-äv `o-I-ccpw \nð-¡p-ó Nn-{X-am-Wv t]m-kv-äv sN-bv-XXv. ]p-ôncn-tbm-sS B-Ú A-\p-k-cn-¡m³ X-¿m-sd-Spv-X-X a-«n-em-Wv Xð-l-bp-sS Nn-{X§Ä.

]n-Xm-hv C-{_m-ln-an\pw am-Xm-hv \qÀ-P-bv¡p-sam-¸w Uyq-kv-_-dn-bnð Xm-a-kn-¨n-cp-ó Xð-l, G-{]n-en-em-Wv kn-dn-b-bn-te-¡v I-S-óXv. A-Sp-¯ ho-«p-Im-c\pw D-ä kp-lr-¯pam-b l-k³ ap³-jn-s¡m-¸-am-Wv A-h³ t]m-bXv. {_n-«-\n-se G-ähpw {]m-bw Ip-d-ª Xo-{h-hm-Zn-bp-sS k-tlm-Z-c-\m-Wv l-k³ ap³jn. I-gn-ª H-cp-hÀ-j-¯n-\n-sS {_n-«-\nð-\n-óv \q-dp-I-W-¡n-\v bp-hm¡Ä sF-kn-knð tN-cm³ kn-dn-b-bn-te-¡v I-S-ón-«p-sï-óm-Wv I-cp-Xp-óXv.

Nm-th-dm-{I-a-W-¯nð sImñ-s¸-« 11 t]-cnð Xð-l-bp-ap-sï-óv ho-«p-ImÀ ]-d-bpóp. A-[n-Ir-XÀ C-¡mcyw C-tXhsc Hu-tZym-Kn-I-am-bn Øn-co-I-cn-¨n-«nñ. A-_p bqk-^v Að {_n-«m-\n F-ó t]-cmWv sF-kn-knð tNÀ-ó-ti-jw Xð-l D-]-tbm-Kn-¨n-cp-óXv. \n-jv-I-f-¦-\m-bn-cp-ó X-§-fp-sS aI-s\ `o-I-cÀ a-X-¯n-sâ t]-cnð {]-tem-`n-¸n-¨v `o-I-c-hm-Z-¯n-se-¯n-¡p-I-bm-bn-cp-óp-sh-óv am-Xm-]n-Xm-¡Ä ]-d-bp-óp. tIm-tf-Pnð-\n-óp-Å Sq-dn-\v t]m-Ip-óp-sh-óv ]-d-ªm-Wv Xð-l ho-Sp-hn-«v t]m-bXv. 

sF-kn-kn-sâ {]-hÀ-¯nI-sf H-cp-X-c-¯nepw \ym-bo-I-cn-¡p-ón-sñ-óv Xð-l-bp-sS Ip-Spw-_w ]-d-ªp. Iq-«-s¡m-e-I-fn-eq-sS `o-cpXzw B-hÀ-¯n-¡p-I-bm-Wv `o-I-cÀ sN-¿p-óXv. A-h-cp-sS Iq-«-¯n-te-¡v Xð-l-sb-¯n-b-Xnð Ip-Spw-_-¯n-\v A-Xnbm-b Zp-Jhpw \n-cm-i-bp-ap-sï-óv I-Spw-_w ]-dªp. 

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category