1 GBP = 97.40 INR                       

BREAKING NEWS

\ap-¡v {Smanepw bm-{X sN-¿m³ h-¿mXm-tbm? s{S-bn³ bm-{X-bnð G-jy³ Ip-Spw_-s¯ ]p-e-`yw-hn-fn-¡p-ó hoUntbm ]p-d¯v; \m-ep s]¬-Ip-«n-IÄ A-d-Ìnð

Britishmalayali
kz´wteJI³

hÀ-W-sh-d-n-bp-sSbpw hwio-b hn-tZz-j-¯n-sâbpw Zp-jn-¨ Im-gv-N-IÄ ho-ïpw. C-¡p-dn {Smanð Ip-ªp-am-bn bm-{X sN-¿p-I-bm-bn-cp-ó G-jy³ Z-¼-Xn-amÀ-¡p-t\-sc-bm-Wv hwio-b hn-tZz-jw X-e-bv-¡v ]n-Sn-¨ \m-ev s]¬-Ip-«n-IÄ ]p-e`yw ]-d-ªXv. Iu-am-c-¡m-cn-Ifm-b Cu \m-ev s]¬-Ip-«n-I-sfbpw ]n-óo-Sv t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bvXp.

s]m-Xp Ø-e-§-fnð, {]-tXy-In-¨v {Smanð hwio-b hn-tZz-j {]-I-S-\-§Ä A-[n-I-samópw dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-«n-cp-ónñ. F-ómð C-t¸mÄ {Smw bm-{X-bnepw hw-io-bm-[n-t£-]w t\-cn-tS-ïn h-tó-¡m-sa-ó-Xn-sâ kq-N-\-bm-Wv CXv. s]¬-Ip-«n-IÄ apÉow Ip-Spw_-s¯ A-[n-t£-]n-¡p-ó hoUntbm Zr-iy-§Ä ]p-d-¯m-b-Xn-s\-¯p-SÀ-óm-Wv C-hÀ A-d-Ìv sN-¿-s¸-«-Xv. Z-¼-Xn-amÀ-X-só-bm-Wv hoUntbm t]m-kv-äv sN-bv-XXv. C-Xn\-Iw ]-¯v e-£-¯n-te-sd-t¸-cmWv Cu hoUntbm I-ï-Xv.

sh-Ån-bmgvN tdm-jv-tU-enepw HmÄ-[m-an\pw C-S-bv-¡p-sh-¨m-Wv sa-t{Sm-en-¦v kÀ-ho-knð- kw`-hw \-S-¡p-óXv. B-dv s]¬-Ip-«n-I-f-S§n-b kw-L-w t{Imw-]v-S¬ tÌ-j-\nð-\n-óm-Wv I-b-dn-bXv. s]-s«-ópX-só kw-`-h-§Ä Xp-S-§p-Ibpw sN-bvXp. Z-¼-Xn-am-cnð `m-cy A-Wn-ªn-cp-ó in-tcm-h-kv-{X-s¯-s¨mñn-bm-bn-cp-óp I-fn-bm-¡ð B-cw-`n-¨-Xv.

C-Xn-s\ `À-¯m-hv tNmZyw sN-bv-X-t¸mÄ s]¬-Ip-«n-IÄ-¡v hodpw hm-in-bp-tadn. in-tcm-h-kv-{X-a-Wn-ªp-\-S-¡p-t¼mÄ Nq-sS-Sp-¡p-ón-tñ F-óm-bn-cp-óp H-cp s]¬-Ip-«n-bp-sS tNm-Zyw. A-Xv \n§-sf _m-[n-¡p-ó Im-cy-a-sñ-óv bph-Xn a-dp]-Sn \ðIn. ]n-óo-Sv s]¬-Ip-«n-IÄ sX-dn-hn-fn Xp-S-§n-sb-óv bph-Xn ]-d-ªp.

X-sâ `m-cy-bp-sS A-½ A-Sp-¯n-sS-bm-Wv a-cn-¨-sXópw Ah-sc Iq-Sp-Xð hn-j-an-¸n-¡-cp-sXópw `À-¯m-hv s]¬-Ip-«n-I-tfm-Sv ]-d-sª-¦nepw A-sXmópw s]¬-Ip-«n-IÄ sN-hn-s¡m-ïnñ. Iq-Sp-Xð h-j-f³ `m-j-bnð s]¬-Ip-«n-IÄ kw-km-cn-¡m³ Xp-S§n. `m-cy-bp-sS ap-J-¯-Sn-¡p-saóp-t]mepw `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-b-Xm-bn `À-¯m-hv ]-d-bpóp.

kn-kn-Sn-hn-bnð Cu Zr-iy-§Ä sd-t¡m-Uv sN-¿-s¸-Sp-óp-sï-ópw Zr-Iv-km-£n-I-fp-sïópw ]-d-sª-¦nepw AXpw sN-hn-s¡m-Åm³ s]¬-Ip-«n-IÄ X-¿m-dm-bn-ñ. C-Xn-\n-sS Z-¼-Xn-am-cp-sS Ip-ªv Dd-¡w hn-s«-gp-tó-äv I-c-bm³ Xp-S§n. AXpw s]¬-Ip-«nI-sf ]n-´n-cn-¸n-¨nñ. Cu L-«-¯nð H-cp sX-fn-hn-\v th-ïn kw-`-h-§Ä sam-ss_ð Iym-a-d-bnð A-hÀ jq-«v sN-¿p-I-bm-bn-cpóp.

s{S-bn-\nð a-säm-cn-S-¯p-ïm-bn-cp-ó Nne t]m-eokv Hm-^o-kÀ-amÀ kw-`-h-a-dn-ªv Ø-e-s¯-¯p-Ibpw s]¬-Ip-«nI-sf A-Sp-¯ tÌm-¸nð C-d-¡n-hn-Spbpw sN-bvXp. hoUntbm ]p-d-¯ph-ó-tXm-sS s]¬-Ip-«nI-sf t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-¿p-Ibpw sN-bvXp. s]¬-Ip-«n-I-fp-sS \-S-]-Sn-bnð hw-io-bm-[n-t£-]-aptïm F-ó Imcyw t]m-eo-kv ]cn-tim-[n-¨p-h-cn-I-bmWv.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category