1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

knw-K-¸pcpw Zp-_m-bnbpw am-än-sh-¨v C-\n hn-b-äv-\m-an-te-¡pw t]m-f-ïn-te¡pw t]m-Imw; temI-s¯ G-ähpw sNe-hv Ip-d-ª Sq-dn-kv-äv tI-{µ-§Ä C-h; apw-ss_-bv-¡v Aômw Øm-\w

Britishmalayali
kz´wteJI³

hn-tZ-i-t¯-bv¡v sN-e-hp-Ip-d-sªm-cp hn-t\m-Z-bm-{X ¹m³ sN-¿p-óp-sï-¦nð knw-K-¸pcpw Zp-_m-bnbp-sam-s¡ am-än-sh-bv-¡p-I. hn-b-äv\mtam t]m-ftïm ]I-cw B-tem-Nn-¡p-I. Im-cWw, tem-I-t¯-ähpw sN-e-hp-Ip-d-ª hn-t\m-Z kôm-c tI-{µ-§-fm-bn I-cp-X-s¸-Spó-Xv C-hn-S-§-fmWv. hn-b-äv-\m-an-se lm-t\m-bnbpw t]m-f-ïn-se hm-gv-k-bp-am-Wv temI-s¯ sN-e-hp-Ip-d-ª hn-t\m-Z k-ôm-c \-K-c§Ä. Cu ]-«n-I-bnð Aômw Øm-\-¯m-Wv apw-ss_-bp-sS Øm\w.

c-ïm-fp-IÄ-¡v aq-óv cm{Xn X-§m-hp-ó sN-e-hv ]-cn-K-Wn-¨m-Wv sN-e-hp-Ip-d-ª hn-t\m-Z-k-ôm-c-tI-{µ§-sf Xn-c-sª-Sp-¯n-«p-ÅXv. t^mÀ kv-ämÀ tlm-«-enð Xm-a-khpw aq-óv hn-t\m-Z kôm-c tI-{µ-§-fn-te-¡p-Å k-µÀ-i-\-hpw Sm-Iv-kn-bnð bm-{Xbpw DÄ-s¸-Sp-¯n-bm-Wv sNe-hv I-W-¡m-¡n-bn-«p-Å-Xv.

C¯-c-sam-cp bm-{X-bv-¡v lm-t\m-bn-bn-se sNe-hv H-cmÄ-¡v 47400 cq-]-bmWv. hm-gv-k-bn-em-sW-¦nð sNe-hv BÄ-s¡m-ón-\v 47800 cq-]-bm-Ipw. bq-tdm-¸n-se G-ä-hpw sN-e-hp-Ip-d-ª hn-t\m-Z kôm-c tI-{µhpw hm-gv-k-bm-Wv. Cu-Pn-]v-Xn-se jmw Fð sj-bv-Jm-Wv A-S-¯ tI-{µw. 53000 cq-]-bp-sï-¦nð Cu-Pn-]v-jy³ a-t\m-lmcn-X \p-IÀ-óv C-hn-sS Po-hn-¡mw.

Xm-bv-e³-Un-se _m-t¦m¡pw sN-e-hp-Ip-d-ª Sq-dn-kv-äv tI-{µ-¯n-em-Wv. 53100 cq-]-bm-Wv A-hn-Sp-s¯ sN-e-hp-Ip-d-ª hn-t\m-Z-k-ôm-c-s¨-ehv. A-ômw Øm-\-¯m-Wv apwss_ \-Kcw. C-hn-sS aq-óv Znh-kw sN-e-h-gn-¡m³ 54700 cq-]-bm-Wv H-cmÄ-¡v sN-e-hm-bn \nÀ-tZ-in-¡-s¸-«n-«p-ÅXv. t]mÀ-¨p-K-en-se en-kv-_¬ (58600), a-te-jy-bn-se tIm-em-ew-]pÀ (59100), sam-tdm-t¡m-bn-se a-dm-tJ-¨v (59500) ^n-en-¸o³-kn-se a-\n-e (59800), PÀ-a-\n-bn-se s_-À-en³ (60200) F-ón-h-bm-Wv B-Zy ]-¯n-epÅ tem-I \-K-c§Ä.

temI-s¯ G-ähpw sN-e-thdn-b hn-t\m-Z k-ôm-c-tI{µw sa-Iv-kn-t¡m-bn-se Im³-Iq-Wm-Wv. 130500 cq-]-bm-Wv C-hn-Sp-s¯ G-ItZ-i sN-e-hm-bn I-W-¡m-¡p-óXv. kzn-äv-kÀ-e³-Un-se kq-dn¨v, A-ta-cn-¡-bn-se \yp-tbmÀ-¡v, {_n-«o-jv X-e-Øm-\-\K-cw e-ï³ F-ón-h-bm-Wv sN-e-thdn-b \-K-c-§-fp-sS ]-«n-I-bnð B-Zy-Øm-\-¯p-Å-Xv.

Po-hn-¡m³ G-ähpw ]än-b \K-cw tSm-tIymbpw hn-b-óbpw

hn-t\m-Z-k-ôm-c-añm-sX Øn-c-X-am-k-am-Wv D-t±-in-¡p-ó-sX-¦nð Cu \-Kc-§-sfm-óp-añ t`Zw. P-¸m-\n-se tSm-tIym-bm-Wv Po-hn-¡m³ G-ähpw \ñ \-K-c-sa-óv A-Sp-¯n-sS \-S-ó kÀ-th hy-à-am-¡p-óp.H-cp \-K-c-¯nð-\n-óv tem-I-¯n-sâ a-äp `m-K-§-fn-te-¡p-Å hn-am-\-kÀ-ho-kp-IÄ ap-Xð \-K-c-¯nð ]-»n-Iv sse-{_-dn-I-fp-sS F-®w h-sc I-W-¡n-se-Sp-¯m-Wv Po-hn-¡m³ sIm-Åm-hp-ó \-K-c-§-fp-sS ]«n-I X-¿m-dm-¡n-bn-«p-ÅXv. Cu ]-«n-I-b-\p-k-cn-¨v tSm-tIym Hómw Øm-\-¯p-\nð-¡p-t¼mÄ, Hm-kv-{Sn-b³ \K-cw hn-b-ó c-ïm-aXpw PÀ-a-\n-bn-se s_À-en³ aq-óm-aXpw Hm-kv-t{S-en-b-bn-se sað_¬, kn-Uv-\n F-óo \-K-c-§Ä \mepw Aôpw Øm-\¯pw \nð-¡póp. h³ \-K-c-§fm-S e-ï\pw \yp-tbmÀ¡pw ]-«n-I-bnð B-Zy 25þð-t¸m-epw C-Sw ]n-Sn-¨n-«nñ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category