1 GBP = 93.15 INR                       

BREAKING NEWS

\-gv-km-bn tPm-en-sN-¿p-ó \m-bÀ bp-h-Xn¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

\-gv-kmbn Uð-ln-bnð tPm-en sN-¿p-ó ln-µp \m-bÀ bp-h-Xn-¡v (23 h-b-kv)- hcs\ th-Ww. D-Xr-«m-Xn-bm-Wv \-£-{Xw.

Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpIþ 07581494632

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category