1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

{]-Y-a Zn-hy-Im-cpWyw kzo-I-cn-¡pó en-Un-b-¡v B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

tlmÀjmanð C-óv (21þ6þ2015) BZyIpÀ_m\ kzoIcn¡pó enUnb _n\phn\v BiwkIÄ

kvt\lt¯m-sS se-hnkv, em³kv, B³-{Un-b, B³-en-b, F-an-en³, F-Uzn³, dn-b-tamÄ, tdm-kó.
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam