1 GBP = 93.40 INR                       

BREAKING NEWS

F-ôo-\o-bdm-b \mbÀ bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ th-Ww

Britishmalayali
kz´wteJI³

Bride wanted for Hindu Nair Boy. 26 years, MCA qualification. Currently working as Engineer in Bangalore for the last 3 years. Star- Anizham

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category