1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

22 mw hnhm-l hmÀ-jn-Iw; {^m-³-kn-kn\pw tam-fn¡pw F-§pw B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ sN-b-À-am-\m-b sSð-t^m-Un-se {^m³-kn-kv Bâ-Wn-bpw `m-cy tam-fnbpw hnhm-l Po-hn-X-¯n-sâ 22 kw-h-Õ-c-§Ä ]qÀ-¯n-bm-¡n-bn-cn-¡p-I-bmWv. C-cp-hÀ¡pw A-t\-Iw t]À B-iw-k-IÄ t\À-óp sIm-ïn-cn-¡póp. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-K-§Ä Fñm-hcpw tNÀ-óv C-cp-hÀ¡pw B-iw-k-IÄ t\-cp-óp..

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category