1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

kväpUâv hn-k-bnð F-¯m³ B-cv A-`n-{]m-bw tNm-Zn-¨m-epw ss[-cy-am-bn t\m ]-d-bmw; ÌpUâv hn-k-¡mÀ-¡pw Un-¸âp-amÀ-¡pw tPm-en-bnñ; hn-k kzn-¨v sN-¿p-ó-Xnð \n-b-{´Ww; A-Sp-¯am-kw ap-Xð \-S-¸n-ð

Britishmalayali
kz´wteJI³

ÌpUâv hn-k-bnð bp-sI-bn-te-¡v h-cp-ó-Xn-s\-¡p-dn-¨v B-sc-¦n-epw \n-§-tfm-Sv A-`n-{]m-bw tNm-Zn-¨mð ss[-cy-am-bn C-\n t\m ]-d-bmw. ]T-\ k-ab-¯v tPm-en sN¿mt\m Un-¸³Uâv hn-k-bnð D-Å-hÀ-¡v tPm-en sN¿mt\m km-[n-¡m-¯ hn-[-ap-Å \n-b-a-]-cn-jv-¡c-Ww A-Sp-¯ am-kw ap-Xð \-S-¸n-em-Ip-sa-óv D-d-¸m-b-tXm-sS-bm-Wv C§-s\ ]-d-tb-ïn h-cp-óXv. A-ta-cn-¡-bnepw \yq-kn-em³-Unepw Hm-kv-t{S-en-b-bnepw H-s¡ t]m-bn ]Tn-¨mð ]T-\ k-ab-¯v F-¦nepw tPm-en sN-¿m³ km-[n¡-th {_n-«-Wn-te-¡v h-tc-ï H-cp km-l-Ncyw Cñ F-ó-Xm-Wv bm-YmÀ-Yyw. Im-\U t]m-se-bp-Å cm-Py-§-fnð ]T-\w I-gn-ªmð hÀ-¡v s]À-an-äv e-`n-¡m³ km[y-X D-Å-t¸m-gm-Wv {_n-«-Wn-se Cu A-\m-h-iy \n-b-{´-Ww.

Cu \n-b-{´-Ww I-gn-ª Znh-kw sh-fn-bnð h-ón-cp-só-¦nepw C-Xp \-S-¸n-em-¡p-ó Xn-b-Xnbpw C-t¸mÄ ]pd-¯p h-ón-cn-¡p-I-bmWv. shdpw {]-Jym]-\w am-{X-añ D-S³ X-só \-S-]-Snbpw D-ïm-Ip-sa-óv kq-Nn-¸n¨p-sIm-ïv ]p-Xn-b ]-cn-jv-¡c-Ww \-S-¸n-em-¡p-ó Xo-b-Xn-bpw tlmw Hm-^o-kv {]-Jym-]n-¨p I-gnªp. Nn-e ]-cn-jv-¡m-c-§Ä A-Sp-¯ am-kw \n-e-hnð h-cpw. A-Sp-¯ H-cp- hÀ-j-¯n\-Iw ]-e Xo-b-Xn-I-fn-em-bm-Wv ]-cn-jv-¡m-c-§Ä ]-e-Xpw.

ÌpUâv hn-k-bnð F-¯p-ó Ip-«n-IÄ-¡v tPm-en sN-¿p-ó-Xn-ep-Å hn-e-¡v A-Sp-¯ am-kw ap-Xð \-S-¸n-em-¡p-sa-óm-Wv tlmw Hm-^o-kv hy-à-am-¡n-bn-cn-¡p-óXv. Iq-Sm-sX bq-Wn-th-gv-kn-än ]T-\w I-gn-ª Xp-SÀ ]T-\w \-S-¯p-ó-Xn-\v A-hk-cw \ð-Ip-ó-Xn\pw Nn-e \n-_-Ô-\-IÄ tlmw Hm-^o-kv h-¨n-«pïv. ap-¼v sN-bv-Xn-cpó tIm-gv-kp-am-bn _-Ô-s¸-« Xp-SÀ ]T-\¯nt\m bq-Wn-th-gv-kn-än Aw-Ko-I-cn-¡pó tIm-gvknt\m am-{X-ta C-¯-c-¯nð hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v tN-cm³ km-[n¡q. Cu \nb-aw Zp-cp-]-tbm-Kw sN-¿p-ó bq-Wn-th-gv-kn-än-IÄ-s¡-Xn-tc t]mepw \-S-]-Sn-IÄ ssI-s¡m-Åp-sa-óm-Wv hy-à-am-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xv. A-Sp-¯ am-kw apXð Cu \nÀ-tZ-iw \-S-¸nð h-cp-¯pw.

]T-\mÀ-Yw bp-sI-bn-se-¯n-bn-cn-¡p-ó-h-À¡v A-h-cp-sS Sn-b-À 4 hn-k \o-«n-s¡m-Sp-¡p-I-bn-sñ-óm-Wv tlmw Hm-^o-kv hy-à-am-¡n-bn-«p-ÅXv. A-tX-ka-bw embedded collegeI-fnð ]Tn-¡p-ó-hÀ-¡v C-¡m-cy-¯nð Cf-hp \ð-In-bn-«pïv. tlmw Hm-^o-kv Aw-Ko-I-cn-¨n-«p-Å bq-Wn-th-gv-kn-än-I-fp-am-bn t\-cn-«v _-Ô-ap-Å-h-bmWv embedded college F-óp ]-d-bp-óXv. F-ómð Sn-bÀ 4 hn-k \o-«n-¡n-«-W-sa-¦nð cm-Py-¯n-\p ]pd-¯p t]m-b ti-jw ]pXn-b hn-k-bv-¡v A-t]-£n-¡p-I-bm-Wv th-ïXv. Cu ]-cn-jv-¡m-cw A-Sp-¯ \-hw-_-dnð {]m-_-ey-¯n-em-Ipw.

ÌpUâv hn-k-bnð \n-óv SnbÀ 2, Sn-bÀ 5 hn-k-I-fn-te-¡v kzn-¨v sN-¿p-ó-Xn\pw \n-tcm[-\w GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-I-bmWv. ]pXn-b G-sX-¦nepw hn-k B-h-iy-ap-Å-hÀ cmPyw hn-« ti-jw ]p-Xp-Xm-bn A-t]-£n-¡p-I-bpw thWw. CXpw \-hw-_À ap-Xð {]m-_-ey-¯n-em-¡p-sa-óm-Wv tlmw Hm-^o-kv A-dn-bn-¸v. tIm-tf-Pv hn-Zym-`ym-k-¯n-\p ti-jw Xp-SÀ ]T-\-¯n-\m-bn A-\p-h-Zn-¡p-ó Im-e-bf-hv aq-óp hÀ-j-¯nð \n-óv c-ïp hÀ-j-am-bn Np-cp¡n. km-[m-c-W-bm-bn {_n-«o-jv Ìp-Uâvkpw A-h-cp-sS Xp-SÀ ]T-\-¯n-\m-bn sN-e-h-gn-¡p-ó am-Iv-kn-aw Im-e-b-f-hp-am-bn Xm-Zm-ßyw {]m-]n-¡m-\m-Wv C-¯-c-¯nð c-ïp hÀ-j-am-bn Xp-SÀ hn-Zym-`ym-kw Np-cp-¡p-óXv. CXpw \-hw-_-dnð \-S-¸n-em-¡pw.
 
Sn-bÀ 4 Un-¸³-Uâp-amÀ-¡v tem kv-Inð-Uv tPmentbm A¬-kv-Inð-Uv tPmentbm sN-¿p-ó-Xnð hne-¡v GÀ-s¸-Sp-¯pw. A-tX-ka-bw C-hÀ-¡v ]mÀ-«v ssSw, ^pÄ ssSw kv-Inð-Uv hÀ-¡p-IÄ sN-¿p-ó-Xnð hn-e-¡nñ. A-Sp-¯ H-tÎm-_À ap-X-emWv (autum) C-Xp {]m-_-ey-¯n-em-IpI. ÌpUâv hn-k-bnð I-Sp-¯ \n-b-{´-W-§Ä GÀ-s¸-Sp¯p-I h-gn ÌpUâv hn-k Zp-cp-]-tbm-Kw X-S-bm\pw hn-ZymÀ-Yn-I-sf-ó hymtP-\ {_n-«-Wn-se-¯n sXm-gnð sN-¿p-ó-h-cp-sS F-®w Ip-d-bv-¡m-\p-am-Wv tlmw Hm-^o-kv e-£y-an-Sp-óXv. sa-¨-s¸-« A-h-k-c-§Ä \ðIp-I h-gn an-I-¨ A-´m-cm-{ã hn-ZymÀ-YnI-sf am{Xw B-IÀ-jn-¡m-\m-Wv {_n-«¬ e-£y-am-¡p-óXv. X-§-fp-sS tem-tIm-¯-c an-I-hp-Å bq-Wn-th-gv-kn-än-I-fn-te-¡v an-I-¨ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v F-t¸mgpw A-h-k-c-ap-sï-óv tlmw Hm-^o-kv B-hÀ-¯n-¨p ]-d-bp-óp-sï-¦n-epw a-e-bm-fn-I-f-S-¡-ap-Å \n-ch-[n Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc C-Xp _m-[n-¡pw.
 
ÌpUâv hn-k-sbó-Xv {_n-«-Wnð tPm-en sN-¿m-\p-Å H-cp amÀ-K-sa-ó \n-e-bnð Nne tIm-tf-Pp-Ifpw C-an-t{K-j³ A-ssUz-kÀ-amcpw ]-ckyw sN-bv-Xn-cpó-Xv C-\n ]qÀ-W-ambpw \n-e-¡pw. ÌpUâv hn-k-bn-se Ir-{Xn-aXzw ap-gp-h³ H-gn-hm-¡n Sn-bÀ 4 hn-k kpXm-cy-am-¡n XoÀ-¯v b-YmÀ-Y hn-ZymÀ-YnI-sf am{Xw B-IÀ-jn-¡m-\m-Wv tlmw Hm-^o-kv ]-²-Xn-bn-«n-cn-¡p-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category