1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

]m¼m-Sn-bnð C-cp]-Xv skâv Ø-ew hn-ev-¸-\-bv-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

20.5 cent plot for sale in pampady near mgm high school 600meters from high way road pampady. good water supply throuhout the year .ideal plot for making houses.
 
If interested please contact: k j george on 00919656928056. 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam