1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

{_n-«o-jv a-e-bm-fn skln-tbm³ an-\n-kv-{Sn-¡v F-Xn-cm-sW-óv I-cp-Xp-ó-hÀ tkm-Pn A-¨-t\m-Sv tNm-Zn-¡p-I; t\m-«n-§vlmw Zp-c-´-¯nsâ ]-Ým-¯-e-¯nð ]-d-bm-\p-Å-Xv

Britishmalayali
FUntämdnbð

"Ign-ª Ip-td hÀ-j-am-bn Rm³ {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-bn-¡póp. \n-§-fp-sS Fñm \n-e-]m-Sp-I-tfmSpw tbm-Pn-¸pïm-bn-cp-ónsñó-¦nepw \ñ Im-cy§-sf Aw-KoI-cn-¡m³ a-Sn-¨n-cp-ónñ. t\m-«nw-Kvlmw Zp-c´-s¯ Ip-dn-¨p-Å hmÀ-¯-IÄ hm-bn-¨p F-sâbpw F-sâ Ip-Spw-¯n-sâbpw lrZ-bw A-£-cmÀ-°-¯nð X-IÀóp-t]mbn. Rm\pw F-sâ Ip-Spw_hpw Cu Zpc-´w Dïm-b Znh-kw t\m-«n-Mv-lm-an-se F-^vFw A-co-\bnð D-ïm-bn-cpóp. I-gn-ª Ip-td hÀ-j-§-fm-bn R-§Ä sk-¡³-Uv km-äÀ-tU I¬-sh³-j\nð Øn-cw ]s¦-Sp-¡póp. h«m-bnð A-¨-s\ Ip-dn¨pw skln-tbm³ an-\n-kv-{Sn-sb Ip-dn¨pw Xm-¦-fp-sS ]{X-¯nð F-gpXn-b hmÀ-¯ {_n«o-jv a-e-bm-fn-¡v hen-b A-]am\w X-só-bmWv. Rm\pw F-sâ Ip-Spw_-hpw H-cn-¡epw C-¡m-cy-¯nð \n-§-tfm-Sv £-an-¡p-I-bnñ. \n-§-fp-sS ssZ-h\n-µ hm-bn-¨p lrZ-bw X-IÀ-ó A-t\Iw t]À th-sdbpw D-ïv F-óm-Wv Rm³ a\kn-em-¡póXv. {]-Xn-I-cn-¡p-ó-Xn\v ]I-cw A-hÀ \n-§Ä¡pw \n-§-fp-sS Ip-Spw-_-¯n\pw th-ïn I-®o-tcm-sS {]mÀ-°n-¡p-I-bm-Wv sN-bv-XXv. \n-§Ä hm-b-\¡m-cp-sS F-®w Iq«m-\m-bn hen-sbm-cp P-\ hn-`m-K-¯n-sâ hn-Im-c-s¯-bm-Wv ap-dn-th-ev-¸n¨-Xv F-óv a-d-¡-cp-Xv....":

t\mÀ-¯mw-]v-S-Wnð Xm-a-kn-¡p-ó tPm-jn jo-_ am-Xyq-kv F-ó hm-b-\¡mc-sâ I-¯v A-tX]-Sn hn-hÀ¯\w sN-bv-X-Xm-Wv CXv. C-¯-c-¯n-ep-Å A-t\Iw I-¯p-IÄ R-§Ä-¡v e`n¨p-sIm-ïn-cn-¡póp. A-h-scñmw B-tcm-]n-¡pó-Xv sk-ln-tbm³ an-\n-kv-{Sn-tbbpw h-«m-bnð A-¨-s\bpw tkm-Pn A-¨-s\bpw R-§Ä A-]am\n-¨p F-ómWv. hm-kv-X-h-¯nð C-Xv k-Xyam-tWm? bp-sI-bn-se a-e-bm-fn k-aq-l-¯nse \nc-´-c km-ón-[yam-b {_n-«o-jv a-e-bm-fn¡pw A-Xn-sâ Xp-SÀ-¨m-bn D-ïm-bXpw F-ómð tI-c-f-¯n-se A-gn-a-Xn-¡pw kz-P-\-]-£-]m-X-¯n-\p-w F-Xn-sc k-Ôn-bnñm ka-cw \-S-¯p-ó a-dp\m-S³ a-e-bm-fn-¡p-sa-Xn-sc H-fnªpw sX-fnªpw bp-²w \-S-¯n-bn-cp-ó-hÀ H-cp-an-¨v tNÀ-óv \-S¯n-b H-cp sI-Wn-bnð ho-Wp t]m-hp-I-b-tñ \n-§Ä sN-bv-XXv?

A-sñ-¦nð \n-§Ä tkm-Pn A-¨-t\m-Sv tNm-Zn¡q. \mtem A-tôm hÀ-jw ap-¼v I-h-³-{Sn-bnð ssZhn-I ip-{iq-j-s¡¯nb ^m tkmPn Hm-en-¡ð Fó ssh-Zn-I³ C-óv bp-sI-bn-se G-ähpw hen-b a-e-bm-fn Iq-«m-bv-a-bp-sS ip-{iq-j-I\pw ImÀ-an-I\pw H-s¡ B-bn am-dn-sb-¦nð ]cn-ip-²m-ßm-hn-sâ Ir]bv-s¡m-¸w {_n«o-jv a-e-bm-fn¡pw H-cp ]¦p-sï-óv A-¨³ X-só Xpd-óp k-½-Xn-¨n«pïv. skln-tbm³ an-\n-kv-{Sn-bp-sS Hmtcm hmÀ-¯bpw hn-«p t]m-Im-sX AÀ-ln-¡p-ó-Xnð- Iq-Sp-Xð {]m-[m-\y-t¯m-sS R-§Ä \ð-In-bXp-sIm-ïm-Wv bp-sI-bn-se km-[m-c-W-¡mcm-b ]ecpw sk-ln-tbm³ an\n-kv-{Sn-bp-sS `m-K-am-b-Xv.

C-¡mcyw sk-ln-tbm³ an-\n-kv-{Sn-bp-sS `m-K-am-b-hÀ H-cm-gv-N ap-¼v Iq-Sn Aw-Ko-I-cn-¨n--cpóp. I-gn-ª X-h-W am-ô-Ì-dnð \S-ó A`n-tj-Im-án I¬-sh³j-sâ {]Nm-c-W Npa-X-e bm-sXm-cp {]-Xn^ehpw Iq-Sm-sX G-sä-Sp-¯ {_n«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS k-lm-bw 10,000 t]sc A-hn-sS F-¯n-¡p-ó-Xn\v k-lm-b-am-sb-óv tkm-Pn A-¨³ A-S-¡-apÅ ssh-Zn-IÀ X-só sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ïv. C-¡p-dn {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS k-lm-bw tNm-Zn-t¡-ï F-óv Nn-e Ip-_p-²n-IÄ ]d-ªp hn-iz-kn-¸n-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óv B-Zy-L-«¯nð hmÀ-¯-IÄ Hópw {]-kn-²o-I-cn-¨n-cp-ónñ. F-ómð I¬-sh³j-sâ G-Xm\pw Znh-kw ap-¼v skln-tbm³ an-\n-kv-{Sn-bp-sS `m-K-am-bn {]hÀ-¯n-¡p-ó k-Jdn-b ]p-¯³-I-f-hp-am-bn _-Ô-s¸«v sk-ln-tbm³ A-[n-IrXÀ X-só B-h-iy-s¸«Xv A\p-k-cn-¨m-Wv A-h-km\-s¯ Ipd-¨v Zn-h-k-§Ä R-§Ä {i-t²-bam-b hmÀ-¯-IÄ \ð-In-b-Xv.

I¬-sh³-j³ B-cw-`n-¨ cm-hn-se X-só F-hv-en³ tamÄ-¡p-ïm-b Zpc-´w R-§-sf tX-Sn F-¯p-I-bm-bn-cpóp. hnh-cw A-dn-ª D-S³ X-só skln-tbm³ hmÀ¯-IÄ R-§Ä-¡v \ð-Ip-ó {_n-«o-jv a-e-bm-fn So-an-sâ `m-K-am-bn {]hÀ-¯n-¡p-ó k-Jdn-b ]p-¯³-Ip-f-hp-am-bn _-Ô-s¸-Sm³ {i-an-s¨-¦nepw {]-Xn-Ic-Ww H-óp-ap-ïm-bn-cp-ónñ. Xp-SÀ-óm-Wv R-§Ä B-Zy dn-t¸mÀ«v {]kn-²o-I-cn-¨Xv. B Ip-«nsb kp-J-am-¡m-\p-Å {]mÀ-°-\ am-{X-am-bn-cp-óp R-§Ä \S-¯n-b-Xv. ssh-Ip-tó-cw [ym\w I-gn-ªv ho-«nð F-¯n-b-hÀ {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-bn-¨p am-{Xw A-]I-S-hnh-cw A-dn-ª-tXm-sS kw-Lm-SIÀ X-só C-Xv a-d-¨p-sh-¨Xv tamiam-bn F-ó co-Xn-bnð t^-kv_p-¡v t]m-kv-äp-IÄ C-Sp-Ibpw A-Xv bp-sI-bn-se hen-sbm-cp hn-`m-Kw G-sä-Sp-¡pIbpw sN-bv-X-t¸mÄ H-cp am-[y-aw F-ó \n-e-bnð R-§Ä-¡v \n-e-]m-sS-Sp-¡m-Xn-cn-¡m³ km-[n-¡p-am-bn-cp-ónñ.

h-en-sbm-cp P-\hn`mK-s¯ _m-[n-¡p-ó hnj-bw B-bn«pw Cu hn-j-b-¯nð H-cp \n-e-]m-Sv F-Sp-t¡-ï F-óp R-§Ä Xo-cp-am-\n-¡p-I-bm-bn-cpóp. AXp-sIm-ïm-Wv tkm-jyð ao-Un-b-bn-se {]Xn-tj[s¯-¡p-dn¨pw Xn-I¨pw \n-jv]£am-b H-cp dn-t¸mÀ«v R-§Ä \ev-In-bXv. Cu dn-t¸mÀ«p-I-fnð {io tPm-jn B-tcm-]n-¡p-ó-Xp-t]m-se-bp-Å a-X \n-µtbm h-«m-bnð A-¨-s\Xn-sc-bp-Å B-tcm]W-§tfm D-ïm-bn-cp-ónñ. ]I-cw Nn-eÀ ]d-ª Im-cy-§Ä \n-jv]£-am-bn F-Sp-¯p dn-t¸mÀ«v sN-¿p-I am-{X-am-Wv sN-bv-XXv. H-cp \n-jv-]£ am[y-aw F-ó \n-e-bnð A-Xv sN-¿m-Xn-cn-¡m³ R-§Ä-¡v I-gn-bp-am-bn-cp-ónñ. skln-tbm³ an-\n-kv-{Sn-tbmsS-óñ F-ñm a-X kw-L-S\I-tfmSpw R-§-fp-sS k-ao]\w C-Xp X-só-bmWv.

C-¡m-cy-¯nð k-wi-bw D-Å-hÀ {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS Aó-s¯ hmÀ-¯-IÄ H-óp-Iq-Sn hm-bn-¡p-I. tkm-jyð ao-Un-b-bnepw bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bnepw D-b-À-óp h-ó Nne tNm-Zy-§-sf Ip-dn-¨v H-cp dn-t¸mÀ-«v sIm-Sp-¯Xv Añm-sX h-«m-bnð A-¨s\tbm A-`n-tj-Im-án I¬-sh³-js\tbm A-]am\n-¡m³ H-cp {i-ahpw R-§Ä \S-¯n-bn«nñ. A§-s\ B-bn-cp-só-¦nð hn-hm-Zam-b hmÀ¯ sIm-Sp-¯ A-tX Znh-kw X-só skln-tbm³ I¬-sh³-j-s\ Ip-dn-¨p-Å H-cp k-Nn-{X dn-t¸mÀ«v R-§Ä {]kn-²o-I-cn-¡p-am-bn-cp-ónñ. H-cp \n-jv]£ am[y-aw F-ó \n-e-bnð R-§ð R-§-fp-sS I-S-a \n-d-thäp-I am-{X-am-Wv sN-bv-XXv. B hn-j-b-s¯-¡p-dn-¨p-Å Xp-SÀ NÀ-¨-IÄ Cñm-sX t]m-bXpw AXp-sIm-ïv X-só-bm-Wv.

kXyw C-Xm-bn-cn-t¡ {_n-«o-jv a-e-bm-fn-s¡-Xn-sc hym-]-Iam-b \p-W {]-N-cn-¸n-¡p-ó-Xpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn skln-tbm³ an-\n-kv-{Sn-¡v hn-cp-²-am-Wv Fópw {]-N-cn-¸n-¡p-óXpw Nn-e Zp-ã i-àn-I-fp-sS k-lm-b-t¯m-sS-bmWv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS A-Sn-bp-d-¨ \n-e-]m-Sv aq-ew X-«n-¸v \-S-¯m³ I-gn-bm-¯ A-t\-Iw t]À C-t¸mÄ skln-tbm³ an-\n-kv-{Sn-bp-sSbpw I-t¯m-en-¡m k-`-bp-sSbpw kw-c-£-I-cm-bn cw-K-¯pïv. A-h-scm-s¡ X-«n-¨ e-£-§-fp-sS IW-¡v A-hÀ-¡v t]mepw A-dn-bm¯-t¸m-gmWv Cu I-]-S-\m-S-Iw. a-t\m-h F-ó t]-cnð I-t¯m-en-¡m k-`-bv-s¡-Xn-sc ]-c-ky-bp-²w \-S-¯p-ó PÀ-a-\n-bnð Xm-a-kn-¡p-ó Bw-kv-t{Sm-§v tPmk-^v F-sóm-cmÄ skln-tbm-sâ kw-c-£-I-\m-bn cwK-¯v C-d-§n-bn-cn-¡póXv Cu h-Ip-¸n-eq-sS I-t¯m-en-¡m hn-izm-kn-Ifpw a-\-knð I-b-dn-¸-äm³ B-Wv.

{_n-«o-jv a-e-bm-fn-s¡-Xn-sc a-t\m-h F-gpXn-b Iñp-sh-¨ \p-W-IÄ sj-bÀ sN-¿p-ó-hÀ A-d-n-bm-sX X-só t]m-]v {^m³-kn-kv ]n-im-Nn-sâ k-´-Xn-bm-sW-ópw, amÀ B-e-tô-cn X-«n-¸p-Im-c³ B-Wv Fóp-sam-s¡-bp-Å a-t\m-h-bp-sS \n-e-]m-Sp-IÄ Aw-Ko-I-cn¡p-I Iq-Sn-bmWv. F-¡m-e¯pw skln-tbm-s\ k-lm-bn-¨n-cpó {_n-«o-jv a-e-bm-fn-sb-¡mÄ a-l-\obw a-t\m-h B-Wv F-óv h-cp-¯póXv \n-§-Ä sN-óp Nm-Sn-bn-cn-¡p-ó- ]m-Xm-f-¯n-sâ B-gw hy-à-am-¡p-I-bmWv. A-Xv Xn-cn-¨-dn-bp-t¼m-tg-bv¡pw \n-§-fpw \n-§-fp-sS X-e-ap-dbpw \m-i-¯nsâ ]m-X-bnð F-¯n-t¨-À-óp I-gn-ªn-cn-¡pw. a-t\m-h-bp-sS A-P-ï a-\kn-em-¡m\m-bn A-Xn-sâ Xm-fp-I-fnð h-ó Nn-e Im-cy-§Ä R-§Ä Nph-sS tNÀ-¡mw. C¯-cw \n-µ-IÄ F-gpXn-b a-t\m-h-bm-Wv \n-km-cam-b H-cp dn-t¸mÀ-«v F-gpXn-b {_n-«o-jv a-e-bm-fnsb BtWm \n-§Ä i-{Xp-hm-t¡ï-Xv F-óp kz-bw Nn-´n-¡pI.

^m. Bâ-Wn s\än-¡mS-s\ Ip-dn-¨pw amÀ B-e-tô-cn-sb-Ip-dn¨pw a-t\m-h F-gp-Xn-bn-cn-¡pó-Xv C-§-s\-bmWv: 'Bdp aoäÀ XpWnsImïpÅ Ip¸mbaWnªp hcpó GsXmcp ipw`sâ ]pkvXI§Ä¡pw AhXmcnIsbgpXm\mtWm Betôcn A`njnà\mbncn¡póXv? tbiphns\ ssZh]p{X\mbn Betôcn AwKoIcn¡pópsï¦nð, s\än¡mS³ Fó s\dnsI«hsâ ]pkvXI¯nð H¸phbv¡pambncpónñ. It¯men¡mk`bnse sshZoIcmbn thjwsI«n \S¡póhÀ {]Ncn¸n¡pó ss]imNnIX ImWmªn«mtWm IÀ±n\mÄ Betôcn au\w Ahew_n¡póXv? AtXm, AÔX A`n\bn¡pIbmtWm" tPm¬ t]mÄ c-ïm-a³ amÀ-¸m¸-sb hn-ip-²\m-bn {]Jym]n-¨mð A-Xv k-`bv-¡v Xo-cm If-¦w B-sW-óv {]-Jym]n-¨ a-t\mh t]m-]v {^m³-kn-kn-s\Xn-sc tI«mð B-d-bv-¡p-ó `m-j-bnð A-t\Iw X-h-W A-{I-aw \-S-¯n-bn«pïv:

"hnip²\Kcs¯ Nhn«nsaXn¡m³ ]nimNnsâ k´XnIÄ¡v Ahkcsamcp¡pIsbó ss]imNnI ZuXyamWv {^m³koknð \n£n]vXambncn¡póXv. ss]imNnI \nba§Ä k`bpsS \nbaam¡pIsbó APïbmWv {^m³koknsâ Xebnð IpSnsImÅpóXv! ssZhs¯ \ntj[n¡m³ e`n¡pó GsXmcp Ahkchpw thïhn[w D]tbmKn¡m³ C¡mea{Xbpw t]m]v- {^m³kokv {ian¨n«pïv. kphntijw {]Ncn¸n¡póXns\ ]cnlkn¡pIbpw Xsó¡pdn¨pÅ IoÀ¯\§Ä t{]mÕmln¸n¡pIbpw sN¿pó A`n\h t]m¸ns\ cïphÀj¯ntesdbmbn \mw IïpsImïncn¡póp. hmÀ¯Ifnð Øm\w]nSn¡m\pw Xsâ \maw temI¯nsâ AXnÀ¯nIfnð F¯n¡m\pambn Cu t]m¸v \S¯pó {ia§Ä Ip{]kn²amWv. Xsâ {]NcWw GsäSp¯ncn¡pó {^otak¬ am[ya§sf h¯n¡m\nð Iym¼v sN¿n¸n¨ncn¡póXpw ]ckyamb clkyamWv. Xsó FXncnSpóhsc Øm\{`mãcm¡pIbpw {][m\Øm\§fnð kvXpXn]mTIsc {]XnjvTn¡pIbpw sN¿póXnð t]m¸v {^m³kokv PmKcqI-\m-Wv".

t]m-]v {^m³-kn-kn-s\ ]n-im-Nv A-b-¨-Xm-Wv F-óv H-t«sd te-J\§-fn-eq-sS a-t\m-h ]d-ªp sh-¨n-cn-¡póp. a-t\m-h-bp-sS Xm-fp-IÄ a-dn-¡póXv t]mepw ssZ-h-hn-cp-²-hpw k`m-hn-cp-²-hpw B-bn-cn¡-sh {_n-«o-jv a-e-bm-fn-sb sXm-«p ap-X-se-Sp-¸v \-S-¯m³ C-bmÄ \-S-¯p-ó {i-a-§Ä Xn-cn-¨-dntb-ïn-bn-cn-¡póp. a\]qÀ-Æ-añm-¯ Cu ho-gv-N-bp-sS t]-cnð skln-tbm³ an\n-kv-{Sn-bp-am-bn _Ô-s¸«v \nð-¡p-ó-hÀ ho-Wp t]m-I-cp-sXópw {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-am-bn Xp-SÀópw k-l-Ic-Ww D-ïm-I-W-saópw B-Wv A-`yÀ-°n-¡m-\p-ÅXv. a-Xw a-\p-jy-s\ _m-[n-¡p-ó H-cp tcm-K-am-bn am-dm-sX ]c-kv]-cw £-an-¡m\pw k-ln-¡m\pw I-gn-bp-ó \ñ a\p-jy-cm-bn am-dm³ I-gn-ªn-sñ-¦nð tb-ip {In-kv-Xp ]Tn-¸n-¨ kv-t\l-¯nsâ {]-am-W-¯n\v F-´v {]-k-àn-bm-Wv DÅ-Xv F-óv \n-§Ä kz-bw Nn-´n¨p-t\m-¡p-I. i-{Xp-hn-s\ kv-t\-ln-¡m³ ]Tn-¸n-¨ tb-ip-hn-sâ in-£y-òmÀ¡v F´p-sIm-ïm-Wv C§-s\ ssh-cm-Ky _p²n-tbm-sS s]-cp-am-dm³ I-gn-bpó-Xv F-óXpw Nn-´n-t¡-ï-Xtñ?

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category