1 GBP =99.10INR                       

BREAKING NEWS

apw-ss_-sb X-IÀ-¯-Xn-\v ssS-K-dn-\v In-«n-b-Xv 20 tIm-Sn; kv-t^mS-\w \-S-¡p-ó-Xn-\v ap-s¼ ssS-KÀ Zp-_m-bn-se¯n; Xo-{h-hm-Zn-I-Ä-¡v ]-cn-ioe-\w I-dm-¨n-bnð; kv-t^mS-\w \-S-ó-ti-jw apw-ss_-bn-te-¡v BZyw hn-fn¨-Xv bm-¡q-_v; ta-a³ Ip-Spw-_ I-Y Xp-S-cpóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

sjJm-Zn Xo-c-s¯¯n-b kv-t^m-S-I-h-kv-Xp-¡fpw B-bp-[-§fpw A-ôv a-lo-{µ Po-¸p-I-fn-em-bm-Wv taa-sâ H-fn-¯m-h-f-¯n-te-¡v am-än-bXv. A-c-a-Wn-¡qÀ C-S-hn-«m-bn-cp-óp hm-l-\-§Ä Xo-c-¯p-\n-óv \o-§n-bXv. AY-hm G-sX-¦n-ep-sam-cp hml-\w ]n-Sn-¡-s¸-«mð, A-tX-¡p-dn-¨p-Å hn-h-c-§Ä a-äp-Å-hÀ-¡v e-`y-am-¡m-\p-Å ku-I-cy-§fpw GÀ-¸m-Sm-¡n-bn-cpóp.

kv-t^m-S-I-h-kv-Xp-¡Ä kp-c-£n-X-am-bn Xm-h-f-¯n-se-¯n-¡m-\m-b-tXmsS, ssS-KÀ ta-a³ B-ZyL-«w I-Sóp. C-\n thï-Xv t_mw-_p-IÄ Øm-]n-¡m-³ ss[-cyhpw a-\-Êp-ap-Å hn-iz-kvX-sc I-sï-¯p-I-bmWv. A-Xn-\p-Å {i-a-am-bn ]n-óo-Sv. hn-i-Zam-b A-t\z-j-W-¯n-\-pw ]cn-tim-[-\-IÄ¡pw ti-jw 20 hn-iz-kvX-sc ssS-KÀ Xn-c-sª-Sp¯p.
C-hÀ-¡p-Å ]-cn-io-e-\-am-Wv A-Sp-¯-]Sn. s^-{_p-h-cn 12þ\pw 20þ\pw a-t[y, kw-L-¯n-ep-Åh-sc ctïm aqtóm t]-cp-sS sN-dp-kw-L-am-¡n am-än Zp-_m-bn-te-¡v A-b¨p. A-hn-sS- k-t½-fn-¨ kw-Lmw-K-§Ä ]n-óo-Sv I-dm-¨n-bn-te-¡v \o§n. F.sI.56 tXm-¡p-Ifpw lm³-Uv {K-t\-Up-Ifpw kv-t^m-S-I h-kv-Xp-¡fpw D-]-tbm-Kn-¡m\pw {]-hÀ-¯n-¸n-¡m-\p-ap-Å ]-cn-ioe-\w C-hÀ-¡v e-`n-¡pó-Xv I-dm-¨n-bnð-\n-óm-Wv. 12 Zn-hk-s¯ ]-cn-io-e-\-amWv Hm-tcm-cp-¯À¡pw e-`n¨-Xv

I-dm-¨n-bnð-\n-óv c-ïp-a-Wn-¡qÀ bm-{X-bp-Å Ø-e-¯p-sh-¨m-bn-cp-óp ]-cn-io-e\w. ]-cn-io-e-\-¯n-sâ hn-i-Z-hn-h-c-§Ä kv-t^m-S-\-¯n-\p-ti-jw t]m-eo-kn-\v e-`n-¡pó-Xv ]n-Sn-bn-emb 20þIm-c³ Kpð ap-l-½-Znð-\n-ómWv. Kpð ap-l½-Zv B-{I-a-W-¯nð ]-s¦-Sp-¯ hy-àn-bmWv. s_-{lw-]m-U-bnð amÀ-_nÄ tjm-¸v \-S-¯-n-bn-cp-ó Kpð ap-l½-Zv C-Xnð ]-¦m-fn-bm-Ipó-Xv  I-em]-s¯ Xp-SÀ-ómWv. P-\p-h-cn-bnð I-em-]w \-S-¡p-t¼mÄ Kpð ap-l½-Zv A-Xn-\v km-£n-bm-bn-cpóp.apwss_ kv-t^mS-\w \-S-¸m-¡p-ó-Xn-\v 20 tIm-Sn cq-]-bm-Wv ssS-K-dn-\v e-`n-¨-sX-óp Kpð ap-l½-Zv A-t\z-j-tWm-tZymK-Ø-tcm-Sv ]-d-ªn-cpóp.

I-dm-¨n-bn-se ]-cn-ioe-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n amÀ-¨v B-Zy-hm-cw Fñm-hcpw apw-ss_-bnð Xn-cn-s¨¯n. ap³-Iq-«n Xo-cp-am-\n-¨p-d-¸n-¨ Znh-kw A-Sp-¯p-h-cp-óp. \yq apw-ss_-bn-se tKm-Uu-Wn-em-Wv kv-t^m-S-I h-kv-Xp-¡Ä H-fn-¸n-¨n-cn-¡p-óXv. amÀ-¨v 11þ\v A-hn-sS-\n-óv 300 Intem kv-t^m-S-I h-kv-Xp ta-a³ Ip-Spw-_w Xm-a-kn-¡p-ó Að lp-ssk³ _nð-Un-§n-te-¡v sIm-ïp-hóp. A-hn-sS {Ku-ïv ^v-tfm-dn-epÅ Ip-Spw-_-¯n-sâ ]mÀ-¡n-Mv G-cn-b-bn-em-Wv kq-£n-¨-Xv.

]p-eÀ-s¨ c-ïp-aWn-tbm-sS kv-t^m-S-I h-kv-Xp-¡fpw Un-ä-tW-ä-dp-Ifpw Im-dp-I-fnepw kv-Iq-«-dp-I-fn-ep-am-bn \n-d-¨p. hm-l-\-§Ä am-än-b-ti-jw ]mÀ-¡n-Mv Gcn-b \-óm-bn I-gp-In sX-fn-hp-I-sfñmw \-in-¸n¨p. k-lmÀ hn-am-\-¯m-h-f-¯nð-\nóv ]p-eÀ-s¨ \m-e-c-bv-¡v  F-an-td-äv-kv hn-am-\-¯nð ssS-KÀ Zp-_m-bn-te-¡v I-Sóp. kv-t^m-S-\-¯n-sâ D-¯-c-hm-Zn-¯w X-sâ hn-iz-kv-Xcm-b aq-hÀ kwL-s¯ Gð-¸n-¨-ti-j-am-Wv ssS-KÀ t]m-b-Xv.

A³-hÀ sX-bv-_, Pm-th-Zv Nn-Iv-\, jm-^n F-ón-h-cm-bn-cp-óp B aq-hÀ kw-L-¯n-ep-ïm-bn-cp-óXv. ap³-Iq-«n Xo-cp-am-\n-¨Xp-t]m-se, D-¨-bv¡v 1.26\v apw-ss_-sb \-Sp-¡n B-Zy kv-t^m-S-\-ap-ïmbn. ]n-só XpS-sc kv-t^m-S-\§Ä. cm-Pyw- ap-gp-h³ \-Sp-§n-hn-d¨p. apw-ss_-bn-se {][m-\ hym]m-c tI-{µ-§fpw Hm-^o-kp-Ifpw B-{I-an-¡-s¸-«p. 250þte-sd t]À sImñ-s¸«p. A-Xn-ep-sa{Xtbm t]À-¡v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t¡äp.

kv-t^m-S-\-ap-ïm-bn ]n-tä-óv cm-hn-se, Zp-_m-bnð-\nóv apw-ss_-bn-se H-cp NmÀ-t«-Uv A-¡u-ïânsâ Hm-^o-kn-te-¡v bm-¡q-_v taa-sâ t^m¬-hóp. aq-óv hy-àn-I-fp-sS t]-cnð 60 e-£w cq-]-bp-sS sN-¡v \ð-Im³ B-h-iy-s¸-«p-sIm-ïm-bn-cp-óp t^m¬-hnfn. Cu ]-Ww Ir-Xy-am-bn ]n³-h-en-¡-s¸-«n-cp-óp-sh-óv ]n-óo-Sv I-sï-¯p-Ibpw sN-bvXp.

taa-sâ a-dq¬ \n-d-¯n-ep-Å am-cp-Xn hm³ hÀ-fn-bnse kv-t^m-S-\ Øe-¯v D-t]-£n-¡-s¸-« \n-e-bnð I-sï-¯n-b-tXm-sS-bm-Wv A-t\zj-Ww i-cnbm-b Zn-i-bn-te-¡v \o-§n-bXv. Cu hm-\n-\p-Ånð G-gv F.sI.56 tXm-¡p-Ifpw \m-ev {K-t\-Up-I-fpw I-sï-Sp¯p. kv-t^mS-\w \-S-óv shdpw aq-óp-a-Wn-¡q-dn-\p-Ån-em-bn-cp-óp t]m-eo-kv C-Xv I-sï-Sp-¯Xv.

{]-Xo-£n-¡p-ó-Xn\pw aps¼, ta-a³ Ip-Spw-_w Ip-Sp-§pó-Xv C-tXm-sS-bmWv. kv-t^mS-\w \S-óv H-cmgv-N ]n-ón-Spw-ap-s¼ taa-sâ ]-e hn-iz-kv-X-scbpw A-I-¯m-¡m³ apwss_ t]m-eo-kn-\v km-[n-¨n-cpóp. ^v-fm-änð \-S¯n-b ]cn-tim-[-\-bnð \nÀ-Wm-b-Iam-b a-äp-]-e sX-fn-hp-Ifpw e-`n-¨-tXmsS, kv-t^m-S-\-¯n-sâ B-kq-{X-I³ ta-a³ X-só-bm-sW-óv D-d-¸n-¡m-\mbn.

F-ómð, kv-t^m-S-\-¯n-sâ B-kq-{X-Ww F-{X-t¯m-fw hym-]-I-am-sW-óv t]m-eo-kv I-sï-¯pó-Xv F-bÀ C-´y _nð-Un-§n-se A-h-in-ã-§Ä-¡n-S-bnð \-S¯n-b Xn-c-¨n-enð-\n-ómWv. A-hn-sS Xn-c-sª¯n-b D-tZym-K-ØÀ-¡v Np-«p-]-gp-¯ H-cp tem-l-¡-jv-Ww In«n. H-cp Aw-_m-k-UÀ Im-dn-sâ jm-kn \-¼-dm-bn-cp-óp B tem-l-¡-jv-W-¯nð D-ïm-bn-cp-ó-Xv.

A-Xm-cp-sS hml-\w F-óv I-sï-¯m-\m-bn ]n-óo-Sp-Å {iaw. A-X-t\z-jn-¨v t]m-eo-kn-\v G-sd A-e-tb-ïn-h-óp. apwss_ t]m-eo-kn-sâ A-t\zj-Ww F-§p-sa-¯m-Xm-b-t¸mÄ A-hÀ Uð-ln-bn-se kn._n.sF X-e-h³ F-kv.sI. Z¯-sb hn-fn-¨v k-lm-bw tX-Sn. jm-kn \-¼-cnð-\n-óv D-Sa-sb I-sï-¯m-\m-Ip-sa-ó {]-Xo-£-tbm-sS sImð-¡-¯-bn-se ln-µp-Øm³ tam-t«m-gv-kn-s\ A-t±-lw _-Ô-s¸-«p.

apwss_ kv-t^mS-\w F-{X-t¯m-fw B-kq-{Xn-X-am-bn-cp-óp-sh-óv t]m-eo-kn-\v Xp-¼p-In-«pó-Xv A-tXm-sS-bmWv. A-¡-Y \msf.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category