1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

s\ð-k¬ am-Xyp-hn-\v {]-Y-a-Zn-hy-Im-cp-Wy kzoI-c-W B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cóv {]-Y-a Zn-hy-Im-cp-Wyw kzoI-c-n-¡pó s\ð-k¬ am-Xyp-hn-\v B-iw-k-IÄ. amÀ-¡v sd-Un-§v {]-knUâv sdPn-tam³ am-Xyp-hn-sâ a-I-\mWv s\ð-k¬ am-Xyp..

B-iw-k-I-tfmsS bpIv-a ku¯v Cu-Ìv do-Pnb³

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam