1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

Cw¥o-jv A-dn-bm-¯-hÀ-¡v C-\n {_n-«-\nð tPm-en-bnñ; \-gv-kp-amÀ-¡pw So-¨À-amÀ¡pw kn se-hð Cw-¥o-jv \nÀ-_Ôw; ]pXn-b C-an-t{K-j³ _nð h-cp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

s]m-Xp-ta-J-e-bnð tPm-en sN-¿p-ó-hÀ-¡v Cw-¥o-jv `m-j kw-km-cn-¡m³ A-dn-ªn-cn-¡-W-sa-ó \n_-Ô-\ DÄ-s¸-Sp-¯n {_n-«-\nð C-an-t{K-j³ _nð h-cp-óp. Cw-¥o-jv kw-km-cn-¡m³ t]m-ep-a-dn-bm-¯-hÀ tPm-en-¡v I-b-dpó-Xv ]-e ta-J-e-I-fn-sebpw {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v Xn-cn-¨-Sn-bm-Ip-óp F-óp-I-ïmWv Cu co-Xn-bnð \nb-aw ]-cn-jv-I-cn-¡p-óXv. \n-e-hnð Cw-¥o-jv `m-j ]-cn-Úm-\w ]-e X-kv-Xn-I-I-fnepw \nÀ-_-Ô-amWv. F-ómð, C-Xv Iq-Sp-Xð ta-J-e-I-fn-te-¡v hym-]n-¸n-¡m-\m-Wv kÀ-¡m-cn-sâ Xo-cp-am\w.

Cw-¥o-jv kw-km-cn-¡m³ A-dn-bp-ó-hÀ F³-F-¨vF-kv B-ip-]-{Xn-I-fnð tPm-en sN-¿p-ó-Xn-s\-Xn-sc k-ao-]-Ime-¯v i-àam-b hn-aÀi-\w D-bÀ-ón-cpóp. \-gv-kp-amÀ-¡v Cw-¥o-jv A-dn-bm¯-Xv tcm-Kn-I-fp-am-bp-Å B-i-b-hn-\n-ab-s¯ km-c-am-bn _m-[n-¡p-óp-sïópw C-Xv ]-cn-N-c-W-¯n-sâ \n-e-hm-cw X-IÀ-¡p-óp-sïópw hn-aÀi-\w D-bÀ-ón-cp-óp.

C¯-cw ]-cm-Xn-IÄ H-gn-hm-¡p-ó-Xn-\m-Wv s]m-Xp-ta-J-e-bnð tPm-en sN-¿p-ó-hÀ-¡v X-S-Ê-anñm-sX Cw-¥o-jv kw-km-cn-¡m-\m-I-W-sa-ó \n_-Ô-\ kÀ-¡mÀ sIm-ïp-h-cp-ó-Xv.t]m-eokv Hm-^o-kÀ-amÀ, A-[ym-]IÀ, F³-F-¨vF-kv Po-h-\-¡mÀ, km-bp-[-tk-\mw-K-§Ä F-ón-hÀ-¡m-Wv Cw-¥o-jv `m-jm ]-cn-Úm-\w \nÀ-_-Ô-am-¡n-bn-«p-Å-Xv. 

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-s¸-« Nn-e cm-Py-§-fnð-\n-só-¯p-ó-hcpw B-{^n-¡³ Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-am-Wv `m-j-b-dn-bm-sX {_n-«-\nð tPm-en sN-¿p-ó-h-cn-te-sd-bpw. 2008þð ss\-Po-cn-b-¡m-c\mb tUm-ÎÀ Um-\n-tbð D-_m-\n A-an-Xamb tUm-knð H-cp tcm-Kn-¡v C³-P-£³ \ðIn-b kw-`-h-t¯m-sS-bm-Wv s]m-Xp-ta-J-e-bn-se Po-h-\-¡m-cp-sS `m-jm-{]-iv-\w {_n-«-\nð kPo-h NÀ-¨-bm-bn am-dn-bXv.

F³-F-¨v-F-Ênð tPm-en sN-¿p-ó-hÀ¡pw A-[ym-]-IÀ¡pw kn se-hð kÀ-«n-^n¡-äv D-ïm-bn-cn-¡-W-sa-ó hy-h-Ø-bm-Wv ]p-Xn-b-Xm-bn DÄ-s¸-Sp-¯p-ó-sX-óv Im-_n\äv Hm-^o-kv a{´n am-äv lm³-tIm-¡v ]-dªp. P\§-fp-am-bn C-S-s]-tS-ïn-h-cpó tPm-en-bnð GÀ-s¸-«n-cn-¡p-ó-hÀ-¡v `m-j ]-cn-Úm-\w \nÀ-_-Ô-am-sWópw C-¡m-cy-¯nð hn-«p-ho-gv-N-bn-sñópw a{´n ]-dªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category