1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

km-{µ tkm-Wn-¡v {]-Y-a-Zn-hy-Im-cp-Wy kzoI-c-W B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

B-K-Ìv c-ïn-\v {]-Y-a Zn-hy-Im-cpWyw kzo-I-cn-¨ km-{µ tkm-Wn-¡v aq-g-qÀ {]-hm-kn kw-K-a-¯n-sâ B-iw-k-IÄ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam