1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

hÀ¡v s]Àan-änð F¯n-bmepw a¡sf ]Tn-¸n-¡m³ ^okv AS-bvt¡ïn hcptam? IpSn-tbä hntcm-[¯nsâ Ah-km-\s¯ BWnbpw ]gn-¸n¨p Xp-S§n

Britishmalayali
kz´wteJI³

Atôm Ft«m hÀjw ap³]v hsc F-§-s\sb¦nepw bpsI-bnð F¯n-bmð ]nsó GXv km[m-c-W-¡m-c-sâbpw PohnXw c£-s¸-Sp-am-bn-cp-óp. ÌpUâv hnk-bnð F¯n-bmepw tPmen... ]T\w Ign-ªmð hÀ¡v s]Àan-äv... Fs´-¦nepw _nkn-\Êv sN-bmXmð kvInðUv hnk... \gvkm-sW-¦nð DbÀó i¼-fw... hnk-bnð F¯pó-hÀ¡pw tPmen... hcp-am-\w... A§s\ A§s\ At\Iw B\p-Iq-ey-§Ä.

Im-a-tdm¬ kÀ¡mÀ A[nIm-c-taäv Aôv hÀjw XnIbpw ap³]v Fñmw sh«n Npcp-¡n. hÀ¡v s]Àan-änñ. F§-s\sb-¦nepw F¯n-bmð tPmen Cñ. ÌpUâv hnk-¡mÀ¡pw Ah-cpsS B{in-XÀ¡pw tPmen-bnñ C§s\ t]mbn ]cn-jvI-c-Ww. Gähpw HSp-hnð hÀ¡v hnk-bnð F¯n-bmepw NnIn-Õn-¡m³ ^okv sImSp¡Ww Fó ]cnjv-Imcw \S-¸n-em-bn. Ct¸mÄ  Btem-Nn¡p-óXv IpSn-tb-ä-¡m-cpsS a¡-fpsS hnZym-`ymkw XS-bp-I-bmWv.

Ct¸mÄ HcmÄ¡v hÀ¡v s]Àanäv e`n¨mð Ah-cpsS a¡Ä¡v kuP\y-ambn ChnsS kvIqÄ hnZym-`ymkw \S-¯mw. tImtf-Pnð ]Tn¡m³ {_n«ojv hnZymÀ°n-IÄ¡pÅ AtX ^okv \ðIn-bmð aXn. kvIqÄ hnZym-`ymk kuP\yw FSp¯v If-bm-\pÅ Btem-N-\-IÄ kPo-h-am¡p-Ibpw dnt¸mÀ«v kaÀ¸n-¡m³ kÀ¡mÀ Npa-X-e-s¸-Sp-¯p-Ibpw sNbvXn-cn-¡p-I-bm-Wv. CXp \S-¸n-em-bmð HcmÄ¡v t]mepw Cu cmPyt¯¡v C\n F¯m³ Ign-bm¯ kml-N-cyhpw Bhpw Dïm-hp-I.

sa-¨-s¸-« hn-Zym-`ym-k-¯n\pw hn-Zym-`ym-k B-\p-Iq-ey-§Ä-¡p-am-bn F-{X-t¯m-fw Ip-Sn-tb-äw {_n-«-\n-te-¡v \-S-¡p-óp-sï-óv A-t\z-jn-¡m³ hn-Zym-`ym-k sk-{I«-dn \n-¡n tamÀ-K³ A-[n-Ir-XÀ-¡v \nÀ-tZ-iw \ð-In-bn-cn-¡p-I-bmWv. kÀ-¡mÀ hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§-fn-se kuP-\y hn-Zym-`ym-khpw kÀ-h-I-em-i-m-e-bnð tN-cp-ó-Xph-gn tPm-en I-sï-¯m-\p-Å amÀ-K-hp-am-Wv kv-äpUâv hn-k-bn-se-¯p-ó-h-cp-sS {][m-\ e-£y-§-sfópw A-Xv Ip-Sn-tbä-s¯ henb tXm-Xnð t{]m-Õm-ln-¸n-¡p-óp-ïv F-óp-am-Wv A-[n-Ir-X-cp-sS I-sï¯ð.

\n-¡n tamÀK-sâ \nÀ-tZ-iw C-Xn-sâ `m-K-am-Wv. Ip-Sn-tbä-s¯ F-{X-t¯m-fw hn-Zy-`ym-kw kzm-[o-\n-¡p-óp-ïv F-óv I-sï-¯m-\m-Wv A-t±-lw B-h-iy-s¸-«n-cn-¡p-óXv. Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v A-{X B-IÀ-j-I-añm-¯ C-S-am-bn {_n«-s\ am-äp-I-sb-ó-XmWv Cu \o-¡-§-fp-sS-sbñmw ImXð. ap³-Im-e-§-fnð {_n-«-\n-te-¡v B-fpI-fw B-IÀ-jn-¨n-cp-ó Kp-W-^-e-§-sfñmw Cñm-Xm-¡pó-Xv A-Xn-\v th-ïn-bmWv.

B-tcm-Ky cwK-s¯ ]-cn-N-c-W-an-Ihpw t£-a-]-²-Xn-Ifpw {_n«-s\ Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS {]n-b-s¸-« `q-an-bm-¡n am-än-bn-cpóp. F³.F-¨v.F-kv tk-h-\-§-fn-epw t£-a ]-²-Xn-I-fnepw h³-tXm-Xnð \n-b-{´-Ww sIm-ïph-ó-tXm-sS Ip-Sn-tbä-s¯ ]n-Sn-¨p-\nÀ-¯m³ H-cp-]-cn-[nh-sc I-gn-ªn-«pïv. hn-Zym-`ym-k cw-K¯pw A-tX \n-e Xp-SÀ-ómð {_n-«-\n-te-¡v h-cm³ B-fp-IÄ a-Sn-¡p-sa-óm-Wv A-[n-Ir-X-cp-sS I-W-¡p-Iq«ð.

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\n-se cm-Py-§-fnð-\n-óp-Å Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡p-Å t£-a-]-²-Xn-IÄ sh-«n-¡p-d-¨Xpw bq-tdm-¸n-\v ]p-d-¯p-\n-óp-Å cm-Py-§-fnð-\n-óv F³.F-¨v.F-kv tkh-\w {]-Xo-£n-s¨-¯p-óh-sc \n-b-{´n-¨Xpw A-Xn-sâ `m-K-amWv. B-tcmKy, t£-a cwK-s¯ B-IÀ-j-Wo-bX t]m-se hn-Zym-`ym-k cwK-s¯ an-I-hpw- Ip-Sn-tb-ä-¯n-\v Im-c-W-am-bn-«pïv. C-Xv H-gn-hm-¡m-\m-bn kuP\y kv-IqÄ hn-Zym-`ym-k-apÄ-s¸-sS-bp-Å Im-cy-§Ä \o-¡p-I-bm-Wv kÀ-¡m-cn-sâ e-£yw.

Ip-Sn-tb-äw \n-b-{´n-¡p-I-sbó-Xv I¬-kÀ-th-äo-hv kÀ-¡m-cn-sâ {]-Jym]n-X \-b-am-Wv. ÌpUâv hn-k-bvIvv \n-b-{´-W-taÀ-s¸-Sp-¯n tlmw Hm-^o-kv C-¡m-cy-¯nð B-Zyw X-só \-S-]-Sn-sb-Sp-¯n-cpóp. F-ómð, C{X-sbm-s¡ \-S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¨n«pw {_n-«-\-n-te-¡p-Å Ip-Sn-tb-ä-¯nð Im-cy-am-b Ipd-hv h-ón-«n-sñ-óm-Wv I-W-¡p-IÄ kq-Nnv-]n-¡p-óXv. I-gn-ª-hÀ-jw {_n-«-\nð-\n-óv ]p-d-t¯-bv-¡v t]m-b-h-sc-¡mÄ aq-ópe-£w Iq-Sp-em-Wv Ip-Sn-tb-dn-b-h-cp-sS F-®-sa-óv tlmw Hm-^o-kv tc-J-IÄ hy-à-am-¡póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category