1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

sUh-Wnð aq-óv hÀ-jw {]-hr-¯n ]-cn-N-b-ap-Å Ip-¡n-s\ B-h-iy-apïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

sU-h-Wnð {]-hr-¯n-¡p-ó tlm-kv-]n-äm-en-än Iym-ä-dn-Mv _n-kn\-kv Øm-]-\-¯n-te-¡v Ip-¡n-s\ B-h-iy-apïv. aq-óv hÀ-jw an-\n-aw {]-hr-¯n ]-cn-N-b-ap-Å B-sf-bm-Wv B-h-iyw. \ñ I-ayq-Wn-t¡-j³ kv-In-epw, {]m-K-Ûhpw D-Å-hÀ-¡v ap³-KW-\. G-jy-¡mÀ¡pw Cw-¥n-jp-ImÀ¡pw At]-£n¡mw
Xm-Xv-]cyw D-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpI Gobu  07974936815. or send CV to [email protected]
 
Øm-]-\-¯n-sâ A-{U-kpw a-äv hn-h-c-§fpw:
A-{Ukv; café name :A35Pit stop
Address     :Killington
                  :Gammon hills      
                   :Axminster
                   :Devon,uk,EX13 7RB

POSITION : COOK(ENGLISH AND ASIAN)
                    MINIMUM 3YR EXPERIENCE AND ABILITY TO MANAGE BUSY

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam