1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

Bcm-Wo a-lm_-en

Britishmalayali
Fw sUm-a-\n-Iv

cm{Xn s]bv-X a-g ap-ä-s¯-]män-tbm Cu-d-\m-¡n-bn-cn-¡póp. ta-¸nÄ a-c-¨nñ-I-fnð A-h-ti-jn-¨ \oÀ-¡-W-§Ä `q-an-bnð ]-Xn-¡m³ X-§-fpsS Du-ghpw Im-¯n-cn-¡póp. t\-cw sh-fp-¯n«pw A-´-co-£w H«pw {]-k-óañ, _mÀ sse-k³-kp \-ã-s¸-« Nn-e ap-X-em-fn-am-cp-sS ap-Jw t]mse.

]-Xnhp-t]m-se cm-hn-se sd-Un-bm-bn Rm³ \n-c-¯nte-bv-¡n-d§n. hÀ-j-§-fm-bn A-\p-hÀ-¯n-¡p-ó ]-Xn-hmWv. cm-hn-se 6 aWn-tbm-sS sd-bnð-th-kv-tä-j-\n-te-bv-¡v \-S-¡pI. 6.30sâ s{S-bn-\nð tPm-en-¡p t]m-hpI.

\n-c-¯nð A-hn-S-hn-sS Nn-e-am-Kv ss] ]-£n-IÄ C-c-tX-Sn ]d-óp \-S-¡póp. h-gn-sb ]-Xn-hp-bm-{X-¡mÀ Nn-eÀ F-Xn-sc IS-óp t]mbn. A-§-s\ Hm-K-kv-äpv am-khpw I-S-óp t]m-bv-s¡m-ïn-cpóp. C-\n -Xm-a-kn-bmsX Hm-Whpw h-c-hmbn. hoïpw H-cn-¡ð Iq-Sn s]m-ón³ Nn-§hpw a-lm-_-enbpw Hm-W-k-Zybpw Xn-cp-hm-Xn-c-bp-sañmw. C-t¸mÄ k-I-e a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-\pw k-S-Ip-S-sª-gp-tó-ev-¡pw. ]n-só F§pw Hm-Ww X-só HmWw.

\m-«n-em-sW-¦nð H-c³]-Xp sX-ïð-¡m-sc F-¦nepw IS-óp th-Ww ¹mäp-t^m-anð F-¯m³. F-ómð C-hn-sS A-Xv ctïm aqtóm B-bn Ip-d-bpóp. F´mtWm C-hcpw sd-bnð-thbpw X-½n-en-{X C-âÀ-\m-j-Wð _Ôw? a-´n-eo ]m-kv D-ÅXp-sIm-ïv t\-sc ¹mäp-t^m-an-te-bv-¡v t]m-bmð aXn. C-d-§n 5þmw \-¼À ¹mäp-t^m-an-se¯n. s\-Iv-kv-äv s{S-bn³ Sp A-ssd-hv A-äv ¹mäv-t^mw \-¼À 5 Cu-kv Z 6.30 t{K-äv sh-t̬ s{S-bn³ Sp ]m-Unw-KvS¬. A-\u¬-kp-saân-\v H-¸w X-só s{S-bn³ h-óp-\nóp. \m-«n-se-t¸m-se C-Sn-Iq-Sm-sX C-hn-sS s{S-bn³ I-b-dn-¸-ämw. A-hn-sS-bm-tWð H-cp Kp-kv-Xn-¡mc-sâ sa-bv h-g-¡hpw cm-{ão-b-¡mc-sâ Iu-i-ehpw thWw. ko-äp-]n-Sn-¨ ti-jw Rm³ sa-t{Sm H-óp Xp-dóp-t\m-¡n X-e-s¡-«p-I-fn-eq-sS I-t®m-Sn-¨p-Xp-S-§n.

ko-änð A-Sp-¯n-cp-ó sh-Å-¡m-c³ F-só t\m-¡n sN-dpXm-sbm-óp a-µ-l-kn¨p. Im-gv-N-bnð H-cp F-gp-]-tXmS-Sp-¯ {]mbw. \ñ B-Vy-¯-ap-Å apJw. {_u¬ \n-d-¯n-epÅ tIm«pw {Iow I-f-dp-Å ]mâpw thjw. ¢o-³ tj-hp-sN-bv-Xp apJ-¯v C-W-§p-ó H-cp I-®-S-bpw. "BÄ ssd-äv-taäv, BÀ bp {^w C´y" A-bmÄ tNm-Zn¨p. Rm³ ]-dªp. "tbkv. sF-bmw H-dn-Pn\-en {^w tIc-f, C-´y". F-sâ D¯-cw tI-«v B-ap-Jw H-óp-Iq-Sn {]-k-ó-ambn. A-t±lw Cu A-Sp-¯ Ime-¯p tIc-fw k-µÀ-in-¨n-cp-sóópw hf-sc kp-µ-cam-b Ø-e-am-sWópw C-ã-s¸-s«ópw ]-dªp. tIm-hfw, sIm-¨n ap-Xem-b Ø-e-t¸-cp-IÄ A-bmÄ HmÀ-a-bnð \n-óp Nn-I-sª-Sp-¯p hn-I-eam-b `m-h-t¯m-sS F-tóm-Sv ]-d-ªn-«v F-\n-¡pw C-sXm-s¡ A-dnbmw F-ó `m-h-¯nð C-cpóp. C-t¸mf-s¯ tI-c-f-¯n-sâ i-cnbm-b A-h-Ø A-t±-lw A-dn-bmª-Xv B-cpsStbm `m-Kyw.
C-{X-bp-am-b-t¸mÄ R-§Ä ]-c-kv]-cw Iq-Sp-Xð ]-cn-N-b-s¸«p. A-bmÄ ]-dªp. t]-cv tU-hn-Uv {_u¬ ln-Ì-dn-bnð tUm-Î-td-äp-Å A-bmÄ Hm-Ivkv-t^mÀ-Uv kÀ-Æ-I-em-im-e-bnð \nópw {^-^-k-dm-bn dn-«-bÀ sN-bv-Xn-«p Ip-d-¨p-\m-fmbn. Rm³ ]-d-ªp. F-sâ t]-cv Um-\n-bð amÀ-«n³. e-ï-\nð tPm-en sN-¿p-óp. Rm³ P-\-enð Iq-Sn ]p-d-t¯-bv-¡v t\m¡n. hgn-tbm-c-¡m-gv-N-I-fnð-\n-óp s{S-bn³ em-¥n kv-tä-j³ B-bn-s¡m-ïn-cn-¡p-óp F-óp a-\-Ên-embn. km-bn-¸v F-só hn-Sp-ó e-£-W-anñ. A-t±-lw F-tóm-Sv tNm-Zn¨p. \n-§-fp-sS \m-«netñ Hm-Ww F-sómcm-tLm-jw Fñm-s¡mñhpw \-S-¡p-óXv. Aó-sñ a-lm_-en F-sóm-cp cm-Pm-hv \n§-sf Im-Wm³ h-cp-óXv, hen-b sh-Pn-tä-dn-b³ k-Zyb-tñ A-óp hn-f-¼p-óXv? C-{Xbpw tI-«-t¸mÄ Hm-W-s¯-¡p-dn-¨v F-s´ms¡tbm A-bmÄ¡pw A-dnbmw F-só-\n-¡v a-\-kn-em-bn.

hf-sc D-Õm-l-t¯m-sS A-t±-lw hoïpw tNm-Zn-¨p. F-´mWv Cu Hm-W-s¯-¡p-dn-¨p-Å sF-Xo-lyw, Rm³ ]-dªp. a-lm_-en F-sóm-cp {]-Pm-h-Õ-e\m-b cm-Pmhv, ]-ïv tIc-fw `-cn-¨n-cpóp. A-t±-l-¯n-sâ `-c-W-Im-e-¯v P-\-§-sfñmw k-t´m-j-t¯m-sS k-ar-²n-bn-em-Wv I-gn-ªn-cp-óXv. Có-s¯ tIc-fw t]m-se hn-jw sIm-ïv A-®³ A-`n-tj-Iw sN-bv-Xp X-cp-ó ]-¨-¡-dn-I-tfm, hn-j-en-]v-Xam-b ]-¨ao-t\m, No-ª C-d¨ntbm H-óp-anñ. Fñmw \ñ km-[-\-§Ä am-{Xw. sX-cp-hp ]-«nI-sf Im-Wm-t\-bnñ. ]-ª-anñ. ]-Wn-ap-S-¡nñ. cm{ãw F-ó hm-¡v Cñm-Xn-cp-óXp-sIm-ïv A-Xp-aq-e-apïm-b cm-{ão-b-¡m-cp-anñ, _m-dnñ A-Xn-\mð tIm-g-bp-anñ. tI-c-f-¯nð BÀ¡pw am-Wn Fó t]cp-t]m-ep-anñ.

a-lm_-en cm-Pm-hn-sâ P-\-k-½-XnI-ïv A-ó-s¯ {]-Xn-]-£-am-bn-cp-ó tZ-h-òmÀ-¡v C-cn-¡-s¸m-dp-Xn Cñm-Xmbn. C-§-s\ t]m-bmð a-lm-_-en-sb H-cp Im-e¯pw Xm-sg C-d-¡m³ tZ-h-òmÀ-¡v ]-änñ. AXp-sIm-ïv a-lm-_-en-sb N-Xn-hnð Xm-sg C-d-¡m³ tZ-h-òmÀ tbm-Kw IqSn. t\-Xmhm-b a-lm-hn-jv-Wphn-t\m-Sv C-S-s\ F-s´-¦nepw sN-bv-tX ]-äp F-ó B-h-em-Xn ]-d-ªp. C-{X-bpw tI-«-t¸mÄ km-bn-¸v C-S-bv-¡p-Ib-dn H-cp tNm-Zyw. "R-§-fp-sS {_n-«o-jv cm-Pn-sâ Ime-¯v R-§Ä \n-§-fp-sS ]-e cm-Pm-¡-òm-scbpw I-fn-¸n-¨v R-§-fp-sS ]m-«n-em-¡n-bn-«pïv. ]n-só Ah-sc R§-fp Ip-¸o-em-¡n X-Ån-Xm-sg C-«n-«p-apïv. A-¡q-«-¯n-se-§m\pw C-\n \n-§-fp-sS a-lm-_-enbpw D-ïm-bn-cp-tóm?

Rm³ ]-dªp. " km-bnt¸, a-ï¯-cw ]-d-bmsX, a-lm-_-enbpsS Im-ew F-óv ]-d-bpó-Xv A-Xn-s\m-s¡ hfsc hf-sc ]-ïmWv. A-óv tI-c-f-¯nð B-fp-IÄ k-ar-²n-bnð kp-Jn-¨p I-gn-ªn-cp-ó-Imew, \n-§-fp-sS ]n-Xm-a-l-òmÀ, Xm-Snbpw D-Sp-¸m-bn a-c-t¯m-ep-ap-Sp¯v, X-Wp-¯p-hnd-¨v hñ F-en-tbbpw Np-«p Xn-óp-ó Im-e-am-bn-cn-¡Ww" C-Xp-tI-«-t¸mÄ an-kv-äÀ {_u-Wn-sâ ap-J-sam-óp Np-fnªp. F-¦nepw I-Y-tIÄ-¡m-\p-Å Pn-Úm-k-sIm-ïp A-bmÄ H-óp-Iq-Sn- H-ónf-In C-cpóp. Rm³ Xp-SÀóp. A§-s\ Aó-s¯ {]-Xn-£-am-bn-cp-ó tZ-h-òm-cp-sS Xm-ev-]-cy-{]-Im-cw a-lm-_-en-sb Xm-sg C-d-¡m³, a-lm-hn-jv-Wp ]-e-Zn-h-k-am-bn D-]m-bw B-tem-Nn-¨p-sIm-ïn-cp-óp. H-c-hn-izm-k {]-ta-bw sIm-ïp-hóm-tem? ]-s£ H-cp P-\hpw A-\p-Ip-en-¡-¯nñ; X-Ån-t¸m-Ipw. a-lm-_-en-bp-sS G-sX-¦nepw H-cp-a-{´n-sb kzm-[o-\n-¨v a-lm-_-en-bv-¡n-«v th-e sh-¨m-tem? ]-s£ A-Xn-\v A-kw-Xr-]v-Xn-bp-Å H-cp a-{´n-sb-¦nepw thtï. Fñm-hÀ-¡p C-§-s\ kw-Xr-]v-Xn-bm-sW-óp-h-¨mð F-´p-sN-¿pw, H-cp-\n-cm-lm-c-ka-cw \-S-¯nbm-tem, ]-s£ A-Xn-sâ Iq-sS-¡p-«m³ H-cp a-\p-jy-s\-sb-¦nepw In-«sï. H-cp-lÀ-¯mð \-S-¯m-sa-óp-h-¨mð H-cp-¯\pw I-S A-S-bv-¡-¯nñ, Imc-Ww Fñm-hcpw a-lm-lm-¸n-b-tñ.

C§-s\ a-lm-hn-jv-Wp ]-e Zn-h-k-§-fm-bn ]-cn-lm-cw Im-Wm-\m-bn D-Zym-\-¯nð D-em-¯pw. k-a-b-am-Ip-t¼mÄ sIm-«m-c-¯nð t]m-bn im-¸m-S-Sn-¡pw, ]n-sóbpw D-Zym-\-¯nð t]m-bn D-em-¯pw. ]-s£ ]-cn-lm-cw am{Xw D-cp-¯n-cn-ªp h-cp-ónñ. C-XpI-ïv H-cp Znh-kw A-t±-l-¯n-sâ `mcy-t]mepw A-t±-l-t¯m-Sp tNm-Zn¨p. "\n-§Ä-s¡-ó ]-än a-\p-tjys\, Cu-¿n-sS-bm-bn-«v D-Zym-\-¯nð D-em-¯n-¯n-cn Iq-Sp-X-em-W-tñm" C-Xp tI-« a-lm-hn-jv-Wp ]-dªp. \n-tóm-Sp ]-d-ªn-«p Im-cy-anñ. a-lm-_-en-sb Xm-sg C-d-¡m³ H-cp ]-Wn B-tem-Nn-¨v B-tem-Nn-¨v F-sâ X-e ]n-®m-¡m-Im-dmbn. C-\n-bn-¸w H-ä-h-gn-tb H-Åp.

A§-s\ A±-lw th-jw am-dn H-cp-sNdn-b {_m-a-W-\m-bn hm-a-\³ F-ó t]cpw kzo-I-cn-¨v a-lm-_-en-sb k-ao-]n-¨p X-]-kn-cn-¡m-\m-bn H-cp aqó-Sn a-®v Zm-\w tNm-Zn¨p. C-Xp tI-« km-bv-¸n-\p kw-ibw. " Cu aqó-Sn F-sóm-s¡-¸-d-ªmð F-´p Im-Wn-¡m\m" Rm³ ]d-ªp km-bn-t¸ ao-ïm-Xn-cn. \n-§Ä-¡v tXm¡vv H-s¡ D-ïm-¡-\-dn-bm-am-bn-cn¡pw ]-s£ tXm-¡nð Ib-dn sh-Sn h-bv-¡-cp-sX-óv A-dn-b-¯n-sñ an-ïm-Xn-cp-óv tIÄ¡v. C-Xp tI-«-t¸mÄ km-bv-¸v A-bªp.

alm-Zm-\-io-e\m-b a-lm_-en cm-Pm-hv aqó-Sn A-f-só-Sp-t¯m-fm³ hma-\-t\m-Sv ]-dªp. DS-s\ hm-a\-sâ cq-]w hf-sc h-ep-Xm-bn c-ï-Sn-bnð `q-anbpw B-Im-ihpw H-Xp-¡p-Ibpw ]n-só A-f-¡m³ Ø-e-an-ñm-¯-Xn-\mð a-lm-_-en-bp-sS in-c-knð Imð sh-¨v ]m-Xm-f-¯n-te-bv-¡v N-hn-«n Xm-gv-¯p-Ibpw sN-bvXp.

IY tI-«n-cp-ó km-bn-¸v Hcp-tIm-«p-hm-bn-«v ]-dªp. Hm Zm-äv hm-kv sh-cn A¬-s^bÀ. ]-t£ an-ÌÀ amÀ-«n³ C-Xm-Wv \n-§Ä-¡-dn-bm-hp-ó IY. F-ómð a-lm-_-en-sb-¡p-dn-¨v \n-§Ä-¡-dn-bm-¯ I-Y-IÄ Iq-Sn-bpïv. a-lm_-en F-ó t]-cp t]mepw Cw-¥o-jm-Wv F-óv \n-§Ä-¡v A-dnbm-tam? F-´v a-lm_-en F-ó t]-cv Cw-¥o-jm-sWtóm?

Rms\m-óp sR«n. F-ómð A-sXm-óv A-dn-ªn-«pX-só Im-cyw. Rm³ ]d-ªp' an-ÌÀ {_u¬ \n-§Ä-¡-dn-bm-hp-ó Im-cy-§Ä Z-b-hm-bn ]-d-ªp-Xcp. ]-s£ A-Xp-Rm-s\§-s\ hn-iz-kn-¡pw"

km-bn-¸v ]-d-ªp.h-f-sc-\ym-bw ]-s£-Rm³ Hm-Iv-kv t^mÀ-Uv kÀ-Æ-I-em-im-e-bnð ln-kvä-dn Un-hn-j-\nð \nópw dn-«-bÀ sN-bv-X {]-^-k-dmWv. A-hn-Sp-s¯ sse-{_-dn-bnð kp-£n-¨n-«p-Å B-¸nÄ C-e-{K-Ù-§-fnð \n-óm-Wv Rm³ Cu-hn-h-c-§Ä I-ï-Xv. B-¸nÄ C-e- {K-Ù-§Ä F-óp ]-d-ªmð a-\-Ên-em-bntñ. \n-§-fp-sS \m-«nð ]-ïp F-gp-t¯m-e {K-Ù-§Ä D-Å-Xp-t]m-se C-hn-sS ]-ïv B-¸nÄ C-e-bn-em-Wv hn-h-c-§Ä F-gp-Xn kp-£n-¨n-cp-óXv. Cu-{K-Ù-§-fnð I-ï Im-cy-§-fm-Wv Rm³ ]-d-bm³ t]m-Ip-ó-Xv

Xm-¦Ä ]-d-ªXp-t]m-se hf-sc {]-Pm-h-Õ-e\m-b H-cp cm-Pm-hv ]-ïv tIc-fw `-cn-¨n-cp-óp. ]-s£ A-t±-l-¯n-sâ t]cv ']-c-a-ip-²³ a-lm-ip-²³ a-lm-cm-Pmhv' F-óm-bn-cpóp. A-t±-lw t]-cp t]m-se X-só ip-²-K-Xn-¡m-c\pw \ñ-h-\-pam-bn-cpóp. hn-tZ-in-Ifm-b ]-e k-ôm-cn-Ifpw A-¡me-¯v A-t±-l-¯n-sâ sIm-«m-c-¯nð A-Xn-Yn-I-fm-bn-I-gn-ªn-«p-ïv. ]-s£ cm-Pm-hn-sâ t]-cv i-cn-¡v D-Ñ-cn-¡m³ A-hÀ-s¡ñmw hen-b ]m-Sm-bn-cpóp. A-¡me-¯v H-cp Cw-¥o-jp-Im-c³ k-ôm-cn C³-Uy-bnð h-ó-t¸mÄ ]-c-a-ip-²³ a-lm-ip-²³ a-lm-cm-Pm-hnsâ sIm-«m-c-¯nð A-Xn-Yn-bm-bn F-¯n. hn-tZ-in-I-fp-am-bn cm-Pm-hv Bw-Ky-`m-j-bn-em-Wv B-i-b-hn-\na-bw \-S-¯n-bn-cp-ó-Xv. ]-Xnhp-t]m-se Cw-¥o-jp-Im-c³ cm-Pm-hn-sâ t]-cv D-Ñ-cn-¡m³ I-ã-s¸«p. C-Xn-s\m-cp-]-cn-lm-c-ap-ïm-¡-W-sa-ó-bmÄ D-d-¸n¨p. sImñ-¯n-\pw,Xn-cp-h-\-´-]p-c-¯n-\pw, sIm-¨n-bv-¡p-sam-s¡ Cw-¥o-jnð th-sd t]-cn-Sm-\-dn-bm-sa-¦nð cm-Pm-hn-sâ t]cv Cw-¥o-jn-em-¡m\mtWm ]mSv. C-Xn-\m-bn cm-Pm-hn-sâ N-e-\-§Ä {i-²n-¨p ]-e-Znh-kw B-tem-Nn-¨p,tbm-Pn-¨ H-cp-t]-cpX-só th-W-a-tñm. a-lm-ip-²³ F-óp ]-d-bp-t¼mÄ 'C-ó-skâv' F-óm-¡nbm-tem. A-sñ-¦nð A-Xp-th-ï t]-cp-tI-«v B-sc-¦nepw ap-X-se-Sp¯m-tem.

B km-bn-¸v C§-s\ H-cp Znh-kw B-tem-Nn¨v  B-tem-Nn-¨n-cn-¡p-t¼m-fm-Wv a-lm-cm-P-hn-sâ hen-b Ip-S-h-bÀ {i-²-bnð s]-«Xv. lm-bv t]-cp-In-«n-t¸mbn "a-lm-_ñn" k-t´m-jw sIm-ïv A-bmÄ Xp-Ån-¨mSn. a-lm_ñn AY-hm hen-b h-bÀ D-Å-h³.

]n-sä Znh-kw X-só Cw-¥o-jp-Im-c³ cm-Pm-hn-s\ hnh-cw [-cn-¸n-¨p.a-lm-cm-P-hn\pw ]pXn-b t]-cv C-ã-s¸-«p.. a-lm-_ñn. sIm-Åmw. ]-s£ t]-cn-sâ i-cnbm-b AÀ°-sa-´m-sW-óp am{Xw cm-Pmhn-t\m-Sp-]-d-ªnñ, F-§m\pw tIm-]n¨m-tem? A-ó-s¯-¡m-e¯vv km-bn-¸v F-´p ]-d-bptóm A-Xm-Wp i-cn F-óm-Wtñm C³-Uym-¡mÀ [-cn-¨p-h-¨n-cp-óXv. A§s\ 'a-lm-_ñn' F-ó Cw-¥o-jv t]-cv hn-fn-¨v hn-fn¨v a-lm_-en F-óm-b-Xm-Wv.

C-{Xbpw tI-«-t¸mÄ kwK-Xn i-cnb-tñ F-só-\n¡pw tXmón. an-kv-äÀ {_u¬ Xp-SÀ-óp, Cu a-lm_-en i-cn¡pw k-ky-`p-¡m-bn-cpóp. I-Åhpw N-Xn-bp-anñm-¯ cm-Py-am-bn-cp-ótñm A-t±-l-¯n-tâXv. F-ómð Cu t]-cv \n-e-\nÀ-¯m³ A-t±-lw hf-sc ]m-Sp-s]-tS-ïn-hóp. Im-cWw, F-{X-bm-bepw a-e-bm-fn-If-tñ {]-P-IÄ. I-®p-sX-än-bmð I-Å-¯-c-¯n\pw N-Xn-hn-\p-ap-Å hgn-t\m-¡pw. A-Xp-ïm-Im-Xn-cn-¡m³ k-Zm-Pm-K-cq-K-\m-bn-cn-t¡-ïn h-ó-Xp-Imc-Ww a-lm-_-en-bp-sS »-Uv {]-jdpw Dð-J-Þbpw {Ìkpw (STRESS) Iq-Sn Iq-Sn hóp. a-lm-_-en-bp-sS Cu A-h-Ø a-\-Ên-em¡n-b sIm-«m-cw ssh-Zy³ i-¦p-®n cm-Pm-hn-sâ {]-j-dpw kv{SÊpw Ip-d-¡m-\p-Å {]-tXy-I 'sa\p' I-ïp-]n-Sn-¡m-\p-Å dn-tkÀ-¨n-embn. ]-eXpw ]-co-£n¨p, H-óp ^-ew I-ïnñ. Hópw ^-ew Im-Wm-sX-h-ó-t¸Ä tZjyw aq-¯ i¦-®n ssh-Zy³ A-Xph-sc ]-co-£n-¨ Fñm 'sa-\p' hn-sâbpw Ip-dp-¸-Sn-IÄ F-Sp-¯v I-¿n-en-«v sR-c-Sn-s¸m-Sn-¨p I-fªp. A-t¸mÄ s]-s«-óv A-t±-l-¯n-\v ]n-cn-ap-dp-¡hpw tZ-jyhpw Ip-d-ª-Xm-bn A-\p-`-h-s¸«p. Cu-A-\p-`-h-am-Wv ]n-óo-Sv A-t±ls¯ ']-¸Sw' I-ïp-]n-Sn-¡m³ k-lm-bn-¨-Xvv. Rm³ tNm-Zn¨p. "A-t¸mÄ Xm-¦Ä ]-d-ªp-h-cpó-Xv ]¸-Sw F-ó km[-\w A-Xph-sc D-ïm-bn-cp-ón-sñópw a-lm-_-en-bp-sS {]-j-dpw kvv{SÊpw Ip-d-¡m³ I-ïp-]n-Sn-¨ `-£-W-am-sW-ópam-tWm?"

A-bmÄ Xp-SÀóp "AtX, XoÀ-¨-bmbpw A§-s\ a-lm-_-en-bp-sS `-£-W-¯nð ]¸-Sw DÄ-s¸-Sp¯n, A-Xn-sâ D-]-tbm-Kw i-¦p-®n ssh-Zy³ cm-Pm-hn-\v ]-d-ªp-sIm-Sp-¯p.Dð-I-Þbpw {]-jdpw aq-¯n-cn-¡p-ó a-lm_-en D-®m-\n-cn-¡p-t¼mÄ sh-fn-s¨-®-bnð Im-¨n-h-¨n-cn-¡p-ó ]¸-Sw Hm-tcm-só-Sp-¯v I-¿nð h-¨v i-à-am-bn sR¡p. A-t¸mÄ ]¸-Sw s]m-Sn-ªv X-IÀ-óp t]m-Ipw. A-Xph-gn a-lm-_-en-bp-sS kv-{SÊpw {]-jdpw ]-¸-S-¯n-te-¡v dn-eo-km-Ipw. A§-s\ A-t±-l-¯n-\v hf-sc B-izm-kw In«n. k-´p-ã\m-b cm-Pm-hv [m-cm-fw kzÀ-®-hpw kz-¯p-¡fpw i-¦p-®n-ssh-Zy-\p k-½m-\n-¡p-Ibpw sN-bvXp. A-óp-ap-Xð tI-c-fo-b-cp-sS Xo³ ta-i-bnð ]¸-Sw H-cp A-hn-`m-Py L-S-I-ambn. F-ómð Im-e-{I-a-¯nð ]-¸-S-¯nð D-¸v Iq-Sn-¡q-Sn h-ó-Xn-\mð C-t¸mÄ 'N-¡n-\p h-¨-Xp-sI-¡n-\p sImïp' F-óp ]-d-ª-t¸m-se a-\p-jy-sâ {]-j-dp-Iq«pó H-cp tIm-Sm-en B-bn A-Xv am-dn-bn-cn-¡p-I-bmWv. R-§Ä sh-Å-¡mÀ {]-j-dpw  kv{SÊpw H-s¡ Ip-d-bv-¡m-\m-bn C-t¸mÄ d-º-dp-sIm-ïpf-f H-cp t_mÄ I-ïp I-ïp-]n-Sn-¨n-«pïv. C-Xp-I-¿nðh-¨p sR-¡n-s¡m-ïn-cp-ómð \ñ B-izm-kw In-«p-ó-Xm-Wv.
 
]n-só \n-§Ä-¡-dn-bm-¯ a-säm-cp Imcyw Iq-Sn-¸-dbmw a-lm-_-en-¡v s]m-¡w Ip-d-ª-h-sc-¡m-Wpó-Xv Xo-sc C-ãañ. A-t±-l-¯n-\p I-Sp-¯ tZ-jyw h-cpw. Imc-Ww A-t¸mÄ A-t±-l-¯n-\v ]-g-b hm-a-\-s\bpw aqó-Sn ]d-ªp ]-än-¨Xpw H-s¡ HmÀ-½-hcpw A-Xp-sIm-ïv Cu Hm-W-\m-fp-I-fnð a-lm_-en \n-§-sf-¡m-Wm³ h-cp-t¼mÄ I-gn-hXpw s]m-¡w Ip-d-ª BÄ-¡m-sc ap-ónð \nÀ-¯m-Xn-cn-¡m³ {]-tXy-Iw {i-²n-t¨m-Ww.

A-t±-lw Xp-SÀóp. ]n-só th-sdm-cpþþþþ"te-Uo-kv B³-Uv sPânð-sa³, Znkv Cu-kv e-ï³ þ]m-Unw-Kv-U¬ HÄ sN-bv-ôv ^o-kv" s{S-bn³ ss{U-h-dp-sS A-\u¬-kv-saâv-tI-«m-Wv Rm³ sR-«n D-WÀ-óXv. ]{Xw hm-bn-¨v s{S-bn-\n-en-cp-óv D-d-§n-t¸m-b-Xv, ]cnkct_m-[w h-ó-t¸m-gm-Wv a-\-Ên-em-bXv. D-d-¡-¯nð IS-óp h-ó tU-hn-Uv {_u¬ km-bn¸pw A-t±-lw ]-d-ª I-Ybpw F-sâ a-\-Ênð Nn-cnbpw Nn-´-bp-ap-WÀ¯n. Hm-W-s¯-¡-dn-¨v B-tem-Nn-¨v \-S-óm-ep-Å H-cp Ip-g-¸-taþþþ

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam