1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

Zn-h-khpw Hm-kv-{Sn-b-bnepw PÀ-a-\n-bnepw F-¯n-t¨-cpó-Xv B-bn-c§Ä; sjw-K¬ hn-k-¡mÀ¡pw C-an-t{K-j³ ]cn-tim-[-\ \-S-¯m³ B-tem-Nn-¨v PÀa-\n

Britishmalayali
kz´wteJI³

B-`y-´-c I-em-]-hpw `o-I-cm-{I-a-Whpw hym-]-Iam-b kn-dn-b-bnð-\nópw C-dm-Jnð-\n-ópw lw-K-dn-bn-eq-sS Zn-h-tk-\-sb-¯p-ó B-bn-c-¡-W-¡n-\v A-`-bmÀ-YnIÄ Hm-kv-{Sn-b¡pw PÀ-a-\n¡pw X-e-th-Z-\-bm-Ipóp. A-`-bmÀ-Yn {]-hm-lw A-\n-b-´n-X-am-b-tXm-sS, jw-K¬ hn-k D-]-tbm-Kn-¡p-ó-hÀ¡p-t]mepw C-an-t{K-j³ ]-c-n-tim-[-\ GÀ-s¸-Sp-¯m-\p-Å \o-¡-¯n-em-Wv PÀ-a\n.

kn-dn-b-bnð-\n-óp-Å A-`-bmÀ-Yn-IÄ Nn-e bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fnð am-{Xw F-¯n-t¨-cp-ó-Xm-Wv C¯-c-sam-cp B-tem-N-\-bv-¡v PÀ-a-³ Nm³-k-eÀ Fw-K-e saÀ-¡-en-s\ t{]-cn-¸n-¡p-óXv. bq-tdm-¸n-se {_n-«-s\m-gn-sI-bp-Å cm-Py-§Ä-¡n-sS bm{Xm kzm-X-{´yw A-\p-h-Zn-¡p-ó sjw-K¬ I-cm-dn-s\-t¸mepw A-{]-k-à-am-¡p-ó-Xm-Wv A-`-bmÀ-Yn {]-hm-l-sa-óv A-hÀ ]-d-bpóp.

A-`-bmÀ-Yn-I-fm-bn F-¯p-óh-sc I-S-¯p-ó kw-L-§Ä hym-]-I-am-bXpw Cu cm-Py-§-fnð I-Sp-¯ {]-Xnk-Ôn kr-ãn-¨n-«pïv. a-\p-jy-¡S-¯v X-S-bp-I-sb-ó e-£y-t¯m-sS t]m-eo-kv ]cn-tim-[-\ IÀ-i-\-am-¡n-b-Xn-s\-¯p-SÀ-óv lw-K-dn¡pw Hm-kv-{Sn-b-¡p-an-S-bnð I-gn-ª Znh-kw I-\-¯ {Sm-^n-Iv Pm-ap-IÄ cq-]-s¸-«n-cp-óp. 30 ssað \o-f-¯nð hm-l-\-§Ä C-hn-sS Ip-Sp-§n-¡n-Sóp.

lw-K-dn-bn-se-¯p-ó A-`-bmÀ-Yn-IÄ A-hn-sS-\n-óv PÀ-a-\n-bn-te-¡pw Hm-kv-{Sn-b-bn-te¡pw s{S-bn³ amÀ-K-am-Wv F-¯p-ó-Xv. ayq-Wn-¡n-te¡pw hn-b-ó-bn-te-¡p-ap-Å Xoh-ïn Im-¯v B-bn-c-¡-W-¡n-\m-fp-I-fm-Wv _p-Um-s¸-Ìv sd-bnð-th tÌ-j-\nð X-¼-Sn-¨n-«p-ÅXv. A-`-bmÀ-Yn {]-hm-lw A-\n-b-{´n-X-am-b-tXmsS, ]-e bq-tdm-]y³ cm-Py-§fpw C-Xn-s\ {]Xn-tcm-[n-¡m-\p-Å {i-a-§fpw B-cw-`n-¨n-«p-ïv.

{Ko-kn-te-¡v I-S-¡p-ó-Xn-\m-bn amkn-tUm-Wn-b³ A-XnÀ-¯n-bnð X-¼-Sn-¨n-«p-Å A-`-bmÀ-Yn-IÄ, A-XnÀ-¯n-bnð {]-iv-\-ap-ïm-¡n-b-Xn-s\-¯p-SÀ-óv {Ko-¡v t]m-eo-kv I-®oÀ hmX-Iw {]-tbm-Kn¨p. {Ko-¡v Zzo]m-b sekv-t_m-knð C-t¸mÄ-¯-só 13,000 A-`-bmÀ-Yn-IÄ F-¯n-bn-«p-ïv.

A-XnÀ-¯n ]cn-tim-[-\-IÄ H-g-n-hm¡n-b sjw-K¬ I-cm-dm-Wv A-`-bmÀ-Yn {]-hm-lw cq-£-am-¡n-b-sX-óv saÀ-¡ð ]-d-bp-óp. ]-e cm-Py-§fpw A-`-bmÀ-YnI-sf I-b-äp-a-Xn sN-¿p-I-bmWv. A-`-bmÀ-YnI-sf ]mÀ-¸n-¡pó-Xv kw-_-Ôn-¨v bq-tdm-]y³ cm-Py-§Ä X-½nð I-cm-dn-se-¯-W-saópw A-hÀ B-h-iy-s¸-Spóp. Cñm-¯]-£w sjw-K¬ hn-k-bp-Å-h-scbpw ]cn-tim-[n-¡m-sX cm-Py-t¯-¡v {]-th-in-¸n-¡n-sñ-óm-Wv A-h-cp-sS ap-ó-dn-bn¸v.
 

HmWw A-¸o-en-\p h³ ]n-´p-W-bp-am-bn hm-b-\-¡mÀ; Có-se am-{Xw 1500 ]u-ïv F-¯n
A-h-[n I-gn-ªp hm-b-\-¡mÀ aS-§n F-¯n-b-tXm-sS {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ \-S-¯p-ó Hm-Ww A-¸o-en-te-bv-¡v ]-Ww H-gp-In Xp-S§n. Có-se H-cp Znh-kw am-{Xw G-Xm-ïv 1500 ]u-ïv e-`n-¨p I-gnªp. Kn-^v-äv F-bv-Uv AS-¡w hnÀ-Pn-³ a-Wn A-¡u-ïn-te-bv-¡v am{Xw CXph-sc 5831 ]u-ïv e-`n¨p. C-tXm-sS _m-¦v A-¡u-ïn-te-XS-¡w B-sI 9529.98 ]u-ïm-Wv e-`n-¨n-cn-¡p-ó-Xv.
Nmcnän ^utï-j³ A¡u-ïn-te¡v t\cn«v \ðIm³ NphsS sImSp-¯n-cn-¡pó A¡u-ïv D]-tbm-Kn-¡p-I.
Name: British Malayali Charity Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Onam appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320
 
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category