1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

CS¸-Ån ep-ep am-fn-\v k-ao-]w 25 skâv Ø-ew hn-ev-¸-\-bv-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-S¸-Ån ep-ep am-fn-\v k-ao-]w 25 skâv Øew hn-ev-¸-\-bv¡v. Fñm-hn-[ ku-I-cy-§-tfm-Spw Iq-Sn-bp-Å Cu Ø-ew Øn-Xn sN-¿pó-Xv F-d-Wm-Ip-fw C-S-¸-Ån- sa-t{Sm tÌ-j-\v k-ao-]-hpw, F³-F-¨v 47 \v 200 ao-äÀ k-ao-]-hp-am-bmWv. \m-ev h-i-§fpw `n-¯n- sI-«n Xn-cn-¨n-cn-¡p-óp. skân\v 22 e-£-am-Wv hn-e {]-Xo-£n-¡p-óXv. Xm-Xv-]-cy-ap-Å-hÀ hn-fn-t¡-ï \¼À: 9496335021

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category