1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

{]Y-a Zn-hy-Im-cp-Wyw kzo-I-cn¨ sPdn¡pw a-cn-b-bv-¡pw B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

sk-]v-äw-_À B-dn-\v B-Zy IpÀ_m-\ kzo-I-cn-¨ sP-dn¡pw a-cn-b-bv¡pw B-iw-kIÄ. B-iw-k-tfm-sS »m-Iv-]q-fnð \n-óv _-Ôp¡Ä..

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam