1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

temI-¯v F-´p kw-`-hn-¨mepw A-hn-sS a-e-bm-fn S-¨v D-d¸v; ku-Zn Fw-_-Ên-bn-se D-tZym-K-Ø\v ]o-Un-¸n-¡m³ t\-¸m-fn kv-{XoI-sf hn-Xc-Ww sN-bvX-Xv a-e-bm-fnbm-b A³hÀ; Fñm kv-{Xo-IÄ¡pw Du-gw-sh-¨v ]o-U-\hpw ]-«-Wnbpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

tem-I-s¯-hn-sSbpw H-cp a-e-bm-fn-bp-ïmhpw F-óm-Wv sNmñv. tem-I-s¯-´v s]mñm-¸p-ïm-bmepw A-Xn-ep-ap-ïmIpw H-cp a-e-bm-fn S¨v. ku-Zn Fw-_-Ên-bn-se D-tZym-K-Ø-sâ ]o-U-\-¯n-\v C-cbm-b ho«p-tPm-en-¡m-sc F-¯n¨p-sIm-Sp-¯Xpw H-cp a-e-bm-fn-bm-sW-óv dn-t¸mÀ-«v. D-tZym-KØ-sâ ho-«nð-\n-óv c-£-s¸-« ]-Ýn-a-_w-Km-fp-Im-cn-bm-Wv A³-hÀ F-ó a-e-bm-fn-bm-Wv s]¬-Ip-«nI-sf hn-Xc-Ww sN-bv-X-sX-óv sh-fn-s¸-Sp-¯n-bXv.

t\-¸m-fnð-\n-óp-Å c-ïv s]¬-Ip-«n-I-sf- ku-Zn Fw-_-Ên D-tZym-K-س ho-«nð ]q-«n-bn«v _-emð-kw-Kw sN-bv-Xp-sh-óv hmÀ-¯ A-Sp-¯n-sS dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-«n-cpóp. C-tX-bm-fp-sS ho-«nð tPm-en-¡v \n-ó _w-Km-fnð-\n-óp-Å \o-Xp F-ó bp-h-Xnbpw B ]o-U-\-hmÀ-¯ i-cn-sh-¡póp. X-sóbpw t\-¸m-fn s]¬-Ip-«n-IÄ-s¸m-¸w ]q-«n-bn-«n-cp-óp-shópw ]-«n-Wn-¡n-«n-cp-óp-shópw \o-Xp ]-d-bpóp.
ku-Zn Fw-_-Ên-bn-se D-tZym-KØ-sâ ho-«nð tPm-en hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv X-só A³-h-dm-Wv Kp-Uv-Km-hn-se-¯n-¨-sX-óv \o-Xp ]-d-ªp. 18,000 cq-]-bm-bn-cp-óp i¼-fw ]-d-ªn-cp-óXv. C-s¡mñw Pq-sse 28þ\m-Wv \o-Xp tPm-en-¡v tNÀ-óXv. C-tX-bmÄ X-só-bm-Wv c-ïv t\-¸m-fn s]¬-Ip-«nI-sf C-hn-sS tPm-en-s¡-ó t]-cnð F-¯n-¨-sXópw \o-Xp ]-dªp.

Znh-kw H-cp sdm-«n am-{X-am-Wv X-\n-¡pw a-äp c-ïv s]¬-Ip-«n-IÄ¡pw I-gn-¡m³ X-ón-cp-ó-sX-óv \o-Xp ]-dªp. B-gv-N-bnð H-cp Znh-kw Ah-[n \ð-Im-sa-óv ]-d-ªn-cp-só-¦nepw AXpw e-`n-¨n-cp-ónñ. ]m-N-I-¯n-\m-Wv sIm-ïp-h-ó-sX-¦nepw ho-Sv hr-¯n-bm-¡ð DÄ-s¸-sS a-äv tPm-en-Ifpw sN-¿n-¸n-¨n-cp-óp. t\-¸m-fn s]¬-Ip-«nI-sf ku-Zn D-tZym-K-Ø\pw `m-cybpw hñm-sX D-]-{Z-hn-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp.

F-ómð, t\-¸m-fnð-\n-óp-Å c-ïv s]¬-Ip-«nI-sf hy-Xykv-X ap-dn-I-fn-em-Wv D-d-§m³ A-\p-h-Zn-¨n-cp-óXv. ]-c-kv]-cw kw-km-cn-¡m³ t]mepw A-\p-hm-Zw D-ïm-bn-cp-ónñ. ]p-eÀ-s¨ c-ïp-a-Wn-¡v `£-Ww I-gn-¡p-ó io-e-am-Wv D-tZym-K-Ø\pw `m-cy-bv-¡p-ap-ïm-bn-cp-ó-Xv. ]p-e-À-s¨ \m-ep-a-Wnh-sc tPm-en sN-bv-Xmepw Ch-sc hoïpw B-dp-a-Wn-¡v hn-fn-s¨-gp-tóð-¸n-¡p-am-bn-cp-óp-shópw \o-Xp ]-d-bpóp.

\o-Xphpw a-äp c-ïp-t]cpw ho-Sv hn«v Hm-Sn-t¸m-Ip-sa-óv a-\-Ên-em-¡n-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óv aq-h-scbpw \m-ep-a-Wn-ap-Xð B-dp-a-Wnh-sc ]q-«n-bn-Sp-am-bn-cp-óp-shópw C-hÀ ]-d-bp-óp. H-cp-am-k-t¯m-fw A-hn-sS tPm-en sNbv-X ti-jw \o-Xp A-hn-sS-\n-óv c-£-s¸-Sm³ {i-an-¡p-I-bm-bn-cpóp. `À-¯m-hn-sâ k-lm-b-t¯m-sS-bmWv \o-Xp-hn-\v c-£-s¸-Sm-\m-bXv. X-sâ H-cp kp-lr-¯v aptJ-\ H-cp F³-Pn-H-bnð t\-¸m-fn s]¬-Ip-«n-I-fp-sS Im-cyw -A-dn-bn-¡p-Ibpw sN-bvXp. Xp-SÀ-óm-Wv ]o-U-\-hnh-cw ]pdw-tem-I-a-dn-ªXv.

ku-Zn Fw_-Ên D-tZym-KØ-\v \-bX-{´ ]-cn-c-£-bp-Å-Xn-\mð, _-emðkw-K hmÀ-¯ ]p-d-¯ph-óv Zn-h-k-§-fm-sb-¦nepw A-Xp-kw-_-\v-[n-¨v \-S-]-Sn-I-fp-ïm-bn-«nñ. C-¡m-cy-¯nð ku-Zn A-[n-Ir-X-cp-sS C-S-s]-S-ep-ïm-Ip-ó-Xn-\m-bn tZio-b kpc-£m D-]-tZ-ãm-hv A-Pn-Xv tZm-hð {]-iv-\w D-ó-bn-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨n-«pïv. C-cp-cm-Py-§-fp-am-bp-Å _Ô-s¯ _m-[n-¡m-¯ X-c-¯nð {]-iv-\w ]-cn-l-cn-¡p-ó-Xn-\m-Wv A-t±-lw {i-an-¡p-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category