1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

t_m-_n tPmÀ-Pn\pw eq-kn¡pw hnhm-l hmÀjn-I aw-K-fm-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cóv ]-Xn-s\«mw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡pó {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS H-^o-jyð t^m-t«m-{Km-^-dpw bp-sI-bn-se {]-ikv-X ^m-j³ t^m-t«m-{Km-^-dpamb t_m-_n tPmÀ-Pn\pw `m-cy eq-kn t_m-_n¡pw hnhm-l hmÀ-jn-I-aw-K-fm-iw-kIÄ. B-iwk-I-tfm-sS a-IÄ G-bv-ôe t_m-_nbpw {_o-«o-jv a-e-bm-fn So-aw-K-§-fpw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category