1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Dghq-cnð 42 sk-âv Ø-ew hn-ev-]-\-bv¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

D-g-hqÀ Su-Wnð \n-ópw 1 In-tem-ao-äÀ am-dn F-d-Wm-Ip-fw D-g-hqÀ dq-«nð sa-bn³ tdm-Uv ssk-Unð sNdn-b ho-Sp-Å 42 skâv \n-c¸m-b Ø-ew hn-ev-]-\-bv¡v. Cu Ø-ew ho-Sv \nÀ-½n-¡p-ó-Xn-\v G-ähpw A\p-tbm-Py-amWv. skân\v 3,00,000 cq-]-bm-Wv {]-Xo-£n-¡p-ó hne.

Xm-ev-]cyw D-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpI. _-Ô-s¸-tS-ï \-¼À þ 00447440726731

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category