1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

sXm-Sp-]p-g-bnð \m-ev G-¡À Ø-ew sam-¯-ambpw Nnñ-d-bmbpw hn-ev-¸-\-bv-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

Four acres of agricultural land (rubber) walkable distance to church,school etc... for sale. 13 kms from Thodupuzha town,with road, water, electricity facilities-
contact directly: 00447984480688/ 00447890323575/ 00919446132740.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam