1 GBP = 91.00 INR                       

BREAKING NEWS

an\n im-´n-tam-sâ cïmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw C-óv

Britishmalayali
kz´wteJI³

{]-ikv-X B-ßo-b {]-hÀ-¯-I\pw ap³ am-[y-a-{]-hÀ-¯-I-\pam-b im´n-tam³ tP-¡-_n-sâ `m-cy an-\n im´n-tamâ cïmw N-c-a-hmÀ-jn-Iw C-óv B-N-cn-¡p-óp. 2013 H-tÎm-_À 27\m-Wv ]-Ån-bnð t]mIpw h-gn an-\n Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨Xv.

an-\n¡v \nXyim´n t\Àóp-sImïv _Ôp¡fpw kplr¯pIfpw

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam