1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI-bnð \-gvkm-b bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-apïv

Britishmalayali
jn-\n _n-tPmbv

bp-sI F³-F-¨vF-knð t\-gv-km-bn tPm-en sN-¿pó ]mem cq]Xbnð s]« CS¯cw Ip-Spw-_-¯nse tdma³ Imt¯m-enIv bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv.

Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-Sp-Iþ 07540107697

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category