1 GBP = 97.00 INR                       

BREAKING NEWS

Pbv-k¬ kp-a³ Z-¼-Xn-IÄ-¡v hn-hm-l-hmÀ-jnI aw-K-fm-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

]-Xn-t\gmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó P-bv-k¬ tSmw kp-a³ Z-¼-Xn-IÄ-¡ H-cm-bn-cw hnhm-l hmÀjn-I aw-K-fm-iw-k-IÄ t\-cp-óp. B-iwk-I-tfm-sS I-em lmw-]v-sj-bÀ Bâv ^m-anen...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category