1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

A\p a-cnb-¡v ]n-d-ómÄ B-iw-kIÄ

Britishmalayali
_n-tPm-bv tPmk-^v

C-óv ]Xn-s\mómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó ku-¯v sh-bvð-kv \yq t]mÀ-«n-epÅ A-\p acnb tdm-bn-¡v B-iw-k-IÄ t\-cpóp.
 
H-cp-]m-Sv kv-t\-l-t¯m-sS A¸ tdm-bv, A½ eu-hven, dq-_³ F-ón-h-tcm-sSm¸w Ip-Spw-_mw-K-§fpw Iq-«p-Im-cpw...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam