1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

cïmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó A-óm tPmÀ-Pn-\v B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv cïmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó Aó tPm-À-Pn\v -cm-bn-cw ]n-d-ómÄ ap-¯§Ä. H-cm-bn-cw B-iwk-I-tfm-sS-bpw kv-t\-l-t¯m-sSbpw k-tlm-Z-c³ B-ZÀiv, A-¸ A½...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam