1 GBP = 100.50 INR                       

BREAKING NEWS

kpa-bv-¡v ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó ku-¯mw-]v-S-Wn-ep-Å kp-a-bv-¡v B-iw-k-IÄ t\-cp-óp....

H-cp-]m-Sv kv-t\-l-t¯msS Iemw lmw-]v-sj-bdpw Ip-Spw-_-mw-K-§fpw...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam