1 GBP = 94.70 INR                       

BREAKING NEWS

_lv-ssd-\nð tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp

Britishmalayali
kz´wteJI³

_lv-ssd-\nð s{]mP-Îv tIm-Un-t\-ä-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó HmÀ-¯-tUm-Iv-kv Ip-Spw-_-¯n-se bphXn-¡v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Fw-_n-F, _n-sS-Iv _n-cp-Z-[m-cn-bm-Wv bp-h-Xn. 28 hb-kv {]m-bw, 163 skâo ao-äÀ D-bcw, sh-fp-¯ \ndw.

A-\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ-¡v _-Ô-s¸SpI

M4marry 4037370, 0091 9446112784.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category