1 GBP = 94.70 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI-bnð t\-gvkm-b bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bnð c-Pn-tÌ-Uv t\-gv-km-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. tdm-a³ I-t¯m-en-Iv hn-`m-K-¯n-ep-Å- 28\pw 30 \pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å bp-hm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp.

_-Ô-s¸-tS-ï hn-emkw - [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category