1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

{In-kv-Xpa-kv \yqC-bÀ sk-en-t{_-j³ B-tLm-j-am-¡m³ Xm-c-§Ä bp-sI-bn-te-bv¡v; `m-a-bv-s¡m-¸w ÌmÀ-knwKÀ thmUm-t^m¬ Xm-c-§-fpw H-cp-an¡pw; \n-§-fp-sS ]-cn-]m-Sn B-th-i-am-¡m³ hn-fn-¡m³ a-d-¡ï

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS {In-kv-Xpa-kv \yq C-bÀ B-tLm-j-§Ä-¡v Xp-S-¡-am-hp-I-bm-Wv. Un-kw-_À ]mXn-tbm-sS Xp-S§n-b B-tLm-j-§Ä P-\ph-cn H-Sp-hnð h-sc \o-ïp-\nð-¡pw. \n-§-fp-sS C-¯-hW-s¯ {In-kv-Xpa-kv B-tLm-jw B-th-i-]qÀ-Æ-am-¡m³ tI-c-f-¯n-se A-dn-b-s¸-Sp-ó I-em-Im-c-òm-cp-sS H-cp \n-c bp-sI-bnð F-¯p-I-bmWv. tIma-Un kv-In-äp-Ifpw ]m«pw H-s¡ tNÀ-¯v \n§-sf t_m-d-Un-¸n-¡m-¯ H-cp _-UvP-äv tÌ-Pv tjm H-cp-¡m\mbm-Wv C-hÀ F-¯p-ó-Xv. \n-§-fp-sS ]-cn-]m-Sn-IÄ-¡v Ch-sc hn-fn-¡m³ A-h-k-c-apïv.

a-e-bm-f-¯n-sâ {]n-b \Sn `m-abpw tIma-Un Xm-c-§fm-b km-_p Xn-cphñ, A-dn-b-s¸-Sp-ó ]m-«p-Im-cn sUð-kn ss\-\m³, ayq-kn-Iv U-b-d-Îdpw ]m-«p-Im-c-\pamb hn-eyw sF-k-Iv, {]-ikvX sIm-dntbm {Km-^-dmb A-ºm-kv F-ón-h-cm-Wv bp-sI a-e-bm-fn-I-Ä-¡v hn-cp-sóm-cp-¡m-\m-bn F-¯p-ó-Xv. kw-Kn-X-¯n-\v {]m-[m\yw \-ev-Ipó tjm-bnð km-_p-hnsâ tIm-a-Unbpw `m-a-bpsS \r-¯ hn-cp-ópw B-Ip-t¼mÄ C¯-h-W a-e-bm-fn-I-fp-sS {In-kv-X-ap-kv hn-cp-óv ASn-s]m-fn-bm-Ip-sa-óp-d-¸n-¡mw.

\n-§-fp-sS {]-tZi-¯v {In-kv-Xpa-kv \yq-C-bÀ ]-cn-]m-Sn-IÄ B-tLm-j-am-¡W-sa-¦nð _-Ô-s¸SpI: cimy George 07919077503 A-sñ-¦nð [email protected] F-ó C-sa-bvð hn-em-k-¯nð _-Ô-s¸SpI
 
ÌmÀ ss\-äv F-óv t]-cn-«n-cn-¡pó tjm-bp-am-bn Xm-c§Ä Cu amkw 25 ap-Xð P-\ph-cn ]-Ip-Xn h-sc-bm-Wv bp-sI-bnð D-ïm-hp-I. 26 \v t¥m-k-ä-dn-em-Wv Xm-c-§Ä B-Zy tjm-bp-am-bn F-¯p-ó-Xv. t¥m-kv-äÀ a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-sâ t\-Xr-Xz-¯n-emWv 26 \vv ssh-Ip-tó-cw \m-ev ap-Xð B-Zy tjm A-c-§n-se-¯p-óXv.
 
`m-a:a-e-bm-f-¯n-ð imeo-\ kpµ-cn C-ta-Pp-am-bn I-S-óp-h-ó \-Sn-bm-Wv `m-a. 2007 se temlnXZmkv kwhn[m\w sNbvX \nthZyw Fó Nn-{X-¯n-eq-sS kn-\n-am cw-K-s¯¯n-b \-Sn ]n-óo-Sv X-an-gnepw sX-ep-¦n-ep-am-bn \n-ch-[n Nn-{X-§Ä A-`n-\-bn-¨v I-gn-ªp. {Kmao-W th-j-§Ä am-{X-añ tam-tU¬ th-j-§-fnepw Xn-f-§m³ Cu \-Sn-¡v I-gn-ªn-«pïv.
\n-th-Zy-¯n-\v ti-jw hn\b³ kwhn[m\w sNbvX lco{µ³ Fó \njvI-f-¦³, ssk¡nÄ, ]rYncmPnsâ \mbnIbmbn h¬thSn¡äv, kz]v\§fnð lkð tacn, Zneo]nsâ \mbnIbmbn Itf-gvkv, Hcp »mIv & sshäv IpSpw_w, kIpSpw_w iymaf, P\{]nb³, \oew_cn, skh³kv, Iq«pImÀ, lm¸n lkvs_³Uvkv C³ tKm-h Xp-S§n-b \n-ch-[n Nn-{X-§-fnð \m-bn-Im-bm-bn Xn-f-§n-bn-«pïv

\nthZy¯nse A`n\b¯n\p ]pXpapJ \Sn¡pÅ kXy³ sat½mdnbð ]pckvImcw e`n¨p. B Nn{X¯n\p Xsó ^nenw {InSnIvkv AhmÀUv, ssk¡nfnse A`n\b¯n\p Gähpw \ñ tPmSn¡pÅ A½ AhmÀUv, ChÀ hnhmlnXcmbmð Fó Nn{X¯n\p Gähpw \ñ tPmSn¡pÅ amXr`qan  AarX AhmÀUv Fónh t\Snbn«pïv. Iq-Sm-sX H-ä-a-µm-cw F-ó Nn-{X-¯n-se A-`n-\-b-¯n-\v \-Sn-¡v an-In-¨ \-Sn-¡p-Å Xn-¡p-dn-in ^u-tï-j³ A-hmÀ-Uv e-`n-¨n-«pïv.tamZeime, ssieq, Hµp £WZñn Fóo IóU Nn{X§fnepw tkhÀsImSn, Fñmw Ah³ sk¿mð Fóo Xangv Nn{X§fnepw `ma {it²bamb A`n\bamWv ImgvN h¨ncn¡pó-Xv. A-`n-\-b-¯nð am-{X-añ tÌ-Pv tjm-I-fn-ð \r-¯-hn-kv-a-b-§Ä- hn-cn-bn-¡m\pw I-gn-hv sX-fn-bn-¨ \-Sn-bm-Wv.
km_p Xn-cphñ;{]-ikv-X an-an-{I BÀ-«n-Ìpw \-S-\p-am-Wv km_p. G-I-tZ-iw 25 Hm-fw kn-\n-a-I-fnepw ko-c-nbð-knepw A-`n-\-bn-¨n-«p-Å km-_p an-an-{In cwK-¯v A-dn-b-s¸-Sp-ó Im-e-Im-c-\mWv. Pnñ Fó tam-l³-emð Nn{Xw a-e-bm-f-¯n-te-¡v sam-gn-am-än-b-t¸mÄ tam-l³-em-en-\v i-Ðw \-ev-Inb-Xv km-_p-hm-bn-cpóp.

I-gn-ª ]-Xn\-ôv hÀ-j-am-bn an-an{In cw-K-¯p-Å km-_p \n-ch-[n X-h-W hn-tZ-i-cm-Py-§-fnð tjm-IÄ A-h-X-cn-¸n-¨ hnP-bw h-cn-¨ ti-j-am-Wv bp-sI-bn-te-¡v F-¯p-óXv. KÄ-^nepw A-ta-cn-¡-bnepw H-s¡ tÌPv-tjm-IÄ A-h-I-X-cn-¸n¨ ssI-ap-X-ep-am-bm-Wv km-_p bp-sI-bn-se-¯p-ó-Xv.
sUð-kn ss\-\m³:]gsbmcp ]m«nsâ HmÀaIfpambn hóv aebmfnIfpsS a\w IhÀ-ó ]m-«p-Im-cn-bm-Wv sUðkn. C-t¸mÄ aebmf kn\nabnse kzc{iobmbn am-dn-bn-cn-¡p-I-bmWv ]¯\wXn« dmón kztZinbmb sUðkn ss\\m³.Im-cy-Ø-\nse aebmfns¸-t® Fó ]m«neqsS ]nóWn Km\cwK¯p {it²bmb sUðkn Xangnepw aebmf¯nepambn CXphsc 11 Nn{X§fnð sUðkn ]mSn¡gn-ªp. _ðdmw th-gvk-kv Xm-cm-Zmkv, A-izm-cq-U³, ir-¦m-c-th-e³, ip-`-{Zw, sdm-¼ \ñ-h³-Um \o F-ón-h-bm-Wv sUð-kn ]m-Sn-bn-«p-Å kn-\n-a-I-fnð Nn-e-Xv. Iq-Sm-sX sS-en-hn-j³ tjm-I-fn-se Øn-c km-ón-[y-hp-am-bn Cu ]m-«p-Imcn. kq-cy kn-MÀ, lr-Z-b-cmKw, ayq-kn-¡ð sNbÀ, Imð-Unð sseäv, F-ón ]-cn-]m-Sn-I-fn-se A-h-Xm-c-I-bmbpw sUð-kn F-¯n-bn-«p-ïv. sUðkn. ]m-«p-I-S F-ó ayq-kn-Iv _mân-eqsS bp.Fkv.F, knwK¸qÀ, Im\U XpS§n hntZi¯pw kztZi¯pambn \nch[n tÌPv tjm-Ifpw, ]Xn\ône[nIw Bð-_-§fp-sam-s¡-bm-bn, Ac-§v X-IÀ-¯n-«p-Å sUð-kn bp-sI-bnepw kw-Ko-X-¯n-sâ am-kv-acnI tem-Iw XoÀ-¡p-sa-óp-d-¸mWv.
hneyw sF-k-Iv:ayq-kn-Iv U-b-d-ÎÀ, s{]m-^-j-Wð knwKÀ, Kn-¯m-dn-Ìv Xp-S-§n-b kw-Ko-X-hp-am-bn _-Ô-s¸-« ta-J-e-bnð hyà-nap-{Z ]-Xn-¸n-¨n-«p-Å Im-em-Im-c-\m-Wv hn-eyw. 2007 se sFUn-b kv-v-ämÀ-knw-K-dnð ]-s¦-Sp-¯n-«p-Å hneyw Nm-\-ep-I-fn-se kw-Ko-X-]-cn-]m-Sn-I-fnð A-h-Xm-c-I-\mbpw F-¯m-dpïv. ayq-kn-¡ð sNbÀ, kwKo-X bm{X, Xp-S-§n-b-h A-h-bnð Nne-Xv am-{X-amWv. Iq-Sm-sX C-´y³ ^n-ew ayq-kn-Iv cwK-s¯ A-dn-b-s¸-Sp-ó kwKo-X kw-hn-[m-bIÀ-sIm-¸w tPm-en sN-bv-Xn-«p-Å hneyw C-t¸mÄ {]-ikv-X h-b-en-\n-Ìv _m-e-`m-kv-I-dn-s\m-¸-am-Wv tPm-en-sN-¿p-ó-Xv.

A-ºm-kv;kn-\n-a-bnse an-I¨ sIm-dn-tbm-{Km-^-dp-sS t]-cp-I-fnð G-ähpw ap-³-]-´n-bm-em-Wv A-ºm-kn-sâ Øm\w. \n-c-h-[n a-e-bm-fw kn-\n-a-I-fnð sIm-dn-bm-{Km-^n sN-bv-Xv I-gn-hv sX-fn-bn-¨n-«p-Å A-ºm-kv C-t¸mÄ kn\n-a kw-hn-[m-\w sN-¿m-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸n-emWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category