1 GBP = 100.50 INR                       

BREAKING NEWS

Cóv aqómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó t\m-lv Ip«-\v B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cóv aqómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó t\m-lv sd-an tXm-a-kn\v H-¯n-cn P-ò-Zn-\m-iw-kIÄ t\-cpóp. H-cp-]m-Sv kv-t\-l-t¯m-sS ]¸m, A-½, tP-Iv F-ónhÀ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam