1 GBP = 94.70 INR                       

BREAKING NEWS

]p\À-hn-hmlw: bp-sI- a-e-bm-fn-I-fnð \n-ópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Proposal invited for UK settled 45 years Nair  Groom, legally diverced with no liabilities. Suitable matches  looking only from the UK malayali.
 
please contact 07448689867

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category