1 GBP = 97.60 INR                       

BREAKING NEWS

{In-kv-Xpa-kv Un-óÀ I-gn¡pw ap-¼v H-cp]u-ïv \n-§Ä-¡v \ð-In-¡qsS? G-Xv \n-an-j-hpw Cñm-Xm-¡mhpó Po-hn-X-¯nð C\n \-ap-¡v F-´m-Wv _m-¡n-bp-Å-Xv?

Britishmalayali
F-Un-täm-dn-bð

\m-sf {In-kv-Xpa-kv BWv. ]-c-kv]-cw kv-t\-ln-¡m³ ]Tn-¸n-¨v a-lm\m-b tb-ip-{In-kv-Xp-hn-sâ P-ò-Zn\w. a-X-§-fp-sS t]-cnð a-\p-jyÀ X-½nð Xñp-t¼mÄ H-cp I-hnf-¯v A-Sn-¡p-óh-\v a-dp I-hnÄ Im-«m³ ]Tn-¸n-¨ a-lm{]-hm-NI-sâ A-\p-kv-a-cWw. C-óv \-½Ä ]m-Xn-cm IpÀ-_m-\-bv-¡v t]m-Ipw ap¼v, \m-sf \-½Ä Xn-cn-¨v h-óv {In-kv-Xpa-kv Un-óÀ I-gn¡pw ap-¼v \-½p-sS Po-hn-X-¯n-s\ Ip-dn-¨v H-óv Nn-´n-t¡-ï-Xntñ? tb-ip {In-kvXp ]Tn-¸n-¨ G-sX-¦nepw H-cp k-hnti-jX \-½Ä Po-hn-X-¯nð ]p-eÀ-¯p-óp-tïm?

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ hm-b-\-¡m-cp-sS IcpW sIm-ïv am{Xw \-S-¯p-ó H-cp Nm-cn-än A-¸oð C-t¸mÄ Xp-S-cp-I-bm-Wv. R-§Ä F-´m-Wv C-Xv h-gn sN-¿p-óXv? ]-ecpw ]-d-bp-óXp-t]m-se hm-b-\-¡m-cp-sS I-cp-W-bp-sS t]-cnð ap-X-se-Sp-¸v \-S-¯p-Ibm-tWm? F§-s\ th-W-sa-¦nepw BÀ-¡v th-W-sa-¦nepw I-cp-Xmw.. H-cp {]-iv-\-hp-anñ. Npäpw H-óv I-t®m-Sn-¡p-t¼mÄ I-sï-¯p-ó Nn-e \n-Êlm-bcpw ZpÀ-_-e-cpam-b a-\p-jy-sc \n-§-fp-sS ap-¼nð A-h-X-cn-¸n-¡p-I-bmWv. C-h-sc-¡mÄ ZpÀ-_-ecm-b A-t\-Iw t]À Cu sIm-¨v tI-c-f-¯nð X-só D-ïm-hpw. F-ómð R-§-fpsS I-®nð s]-« Nne-sc am-{X-am-Wv k-lm-bn-¡m³ {i-an-¡p-óXv.

H-cp Znh-kw G-Xm-ïv 30,000 t]À B-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-bn-¡p-óXv. A-hÀ H-cp ]u-ïv ho-Xw \ð-In-bmð H-cp A-¸o-en-\v 30,000 ]u-ïv B-Ipw. A-{Xbpw Hópw R-§Ä {]-Xo-£n-¡p-óp-anñ. k-lm-bw A-`yÀ-°n-¡p-ó H-cp Ip-Spw-_-¯n-\v 1000 ]u-ïv ho-Xw \ð-Ip-I-bm-Wv R-§-fp-sS B-{Klw. B-dvv \nÀ[-\-tcm-Kn-I-fp-sS Pohn-X I-Y-bmWv Cu {In-kv-Xp-a-kn-\v hm-b-\-¡m-cp-sS ap-¼nð A-h-X-cn-¸n-¨Xv. Có-se h-sc 4116.25 ]u-ïv hm-b-\-¡mÀ \ð-In. c-ïv t]-sc Iq-Sn F-¦nepw Iq-«n tNÀ¡mw F-ó B-{K-lw R-§Ä-¡pïv. R-§Ä-¡v e-`n-¨ \n-ch-[n A-t]-£-I-fnð \n-ómWv Cu B-dv t]-sc sX-c-sª-Sp-¯Xv. A-Xv F-«p-t]-cm-¡n am-än-bmð c-ïv Ip-Spw-_-§-fnð Iq-Sn B-Ëm-Zw D-ïmhpw F-ó-dn-bmw.

F-ómð H-cp Ip-Spw-_-¯n-\v H-cp e-£w cq-] F-¦nepw \ð-In-bn-sñ-¦nð tam-ia-sñ F-tómÀ-¯m-Wv R-§Ä B-dv t]-sc sX-c-sª-Sp-¯Xv. hm-b-\-¡m-cp-sS {]-Xn-Ic-Ww Im-Wp-t¼mÄ A-Xv km-[n¡pw F-ómWv tXm-óp-óXv. Có-se h-sc 4116.25 ]u-ïm-Wv e-`n-¨n-cn-¡p-óXv. \n-§Ä IcpW sNm-cn-bp-I-bm-sW-¦-nð c-ïv t]-sc Iq-Sn DÄ-s¸-Sp-¯n {In-kv-Xpa-kv A-¸oð F-«v t]À-¡m¡-Ww F-óm-Wv R-§-fp-sS tamlw. F-ó-mð F-«v e-£w cq-] F-¦nepw e-`n¡-Ww A-Xn\v. F-óv h-¨mð Ip-d-ª-Xv 4000 ]u-ïv Iq-Sn F-¦n-epw th-Ww F-óÀ-°w. R-§Ä-¡v tNm-Zn-¡m-\pÅ-Xv C-XmWv. B ]-Ww \n-§Ä Xcptam?

\n-§Ä F-{X-bm X-cpó-Xv Fó-Xv R-§-fp-sS hn-j-bañ. H-cp ]u-ïv F-¦nepw \ð-Im-³ I-gn-ªmð A-sXm-cp I-cp-W-bm-bn R-§Ä I-cp-Xpw. {In-kv-Xpa-kv B-tLm-jn-¡pw ap-³]v X-¼p-cm³ \n-§-tfm-Sv tNm-Zn-¡pó-Xv A-Xm-bn-cn-¡pw. thZ-\-tbm-sS ssI \o-«p-ó Cu Ip-Spw-_-§-fp-sS ap-¼n-te-bv-¡v `n-£-bm-bn H-cp ]u-ïv t]m-epw \ð-Im³ km-[n-¡m-¯ \n-§Ä F-´n-\m-Wv C§-s\ {In-kv-Xpa-kv B-tLm-jn-¡pó-Xv F-ó Im-cyw. \n-§-fp-sS H-cp ]u-ïv H-cp-]m-Sv Ip-Spw-_-§-fp-sS k-t´m-jw B-bn am-dpw. ssZ-hw \n-§Ä-¡v \ðInb tcm-K-anñm-¯ \o-ï B-bp-kn-\v A-hn-S-t¯-bv-¡v \n-§Ä \ð-Ip-ó {]-Xn-^-e-am-bn I-cpXp-I Cu Xp-I-sb.

F-{X _p-²n-ap-«p-sï-¦nepw \n-§-fp-sS k-¼-¯n-sâ H-cp Aw-iw \n§Ä Cu Z-cn-{ZÀ-¡m-bn am-än sh-bv-¡p-I. H-cp \-bm ss]k t]mepw sN-e-sh-ó t]-cnð F-Sp-¡m-sX In-«p-ó-Xn-sâ Kn-^v-äv F-bv-Uv Iq-Sn tNÀ-¯m-W-v R-§Ä C-h-À-¡v \-ð-Ip-óXv. G-{X-Im-ew D-ïv \-½p-sS B-bp-kv F-ó-dn-bm-sX H-cp Po-hn-X-¯nð \n-§Ä-¡v _m-¡n C¯-cw \-ò-IÄ am{Xw B-bn-cn-¡pw. H-cp X-c-¯nepw Cu ]-Ww I-_-fn-¸n-¡-s¸-Snñ Fó-Xv X-só \n-§Ä-¡v ss[cyw \ð-tI-ï hnj-bw BWv. \n-§Ä-¡v e-`n-¨ A-\p-{K-l-¯n-\v \-µn-bm-bn \n-§Ä-¡v th-ïn `q-an-bnð Po-hn-¨v a-cn-¨ tb-ip-hn-sâ kv-a-c-W-bv-¡m-bn \n-§Ä I-gn-bp-ó H-cp sN-dp k-lm-bw sN-¿p-I. A-Xv hm-§n AÀ-l-X-s¸-«-h-À-¡v sIm-Sp¡p-I am-{X-am-Wv R-§-fp-sS IÀ-½w. {In-kv-Xpa-kv A-¸o-enð k-lm-bn-¡m-\m-bn \n-§Ä-¡v Nph-sS tNÀ-¯n-cn-¡p-ó en-¦n-ð ¢n-¡v sN-¿p-Itbm hn-h-c-§Ä D-]-tbm-Kn-¡p-Itbm sN¿mw.

hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn k-lm-bn-¡m³ C-hn-sS ¢n-¡v sN-¿p-I

.Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-te-bv-¡v ]-Ww \ð-Im³ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó hn-h-c-§Ä D-]-tbm-Kn-¡p-I.

Name: British Malayali Chartiy Foundation

Account number: 72314320

Sort Code: 40 47 08

Reference: Christmas Appeal

IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

{In-kv-Xpa-kv A-¸n-enð C-Xv h-sc e-`n-¨-Xv 4116.25 ]uïv

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ \nÀ-²-\cmb tcm-KnI-sf k-lm-bn-¡m-\m-bn \-S-¯p-ó {In-kv-Xpa-kv A-¸oð Ggmw Znh-kw ]n-ón-«-t¸mÄ C-Xv h-sc e-`n-¨-Xv 4116.25 ]u-ïv. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn \n-t£-]n-¨ 73 t]-cpsS XpI Kn^väv FbvUv IqSnbpÄ-s]-sS 2813.75 ]u-ïm-Wv. Kn-^v-äv-F-bv-Uv DÄ-s¸-sS hn-À-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn e-`n-¨ _m-¦v h-gn e-`n-¨ Xp-Ibpw tNÀ-¯m-Wv 4116.25 ]u-ïm-bn am-dn-bXv.

{In-kv-Xp-a-kn-\v ap-tó \n-§-fp-sS ap-ón-se-¯n-b Cu \n-cm-ew-_-cpsS I®o-scm-¸m³ \n-§-fp-sS Nnñn-¡m-in-\v I-gn-bpw. Cu {In-kv-Xpa-kv B-tLm-jn¡pw ap-t¼ \n-§-fmð I-gn-bp-ó H-cp Xp-I \-ev-Im³ a-d-¡-cpXv. Có-se e-`n-¨ Xp-I-bp-sS hn-i-Zmw-i-§Ä A-S-§pó hniZmwi§Ä hnÀPn³ aWn A¡uïv en¦nð ¢n¡v sNbvXmð \n§Ä¡v Isï¯m³ Ignbpw. A¡uïnte¡v \nt£]n¨hcpsS tÌävsaâv NphsS sImSp¡póp.

{In-kv-Xpa-kv {]-am-Wn¨v Hm-^o-kv A-h-[n-bm-b-Xn-\mð \m-sf (sh-Ån-bm-gv-N) {_n-«o-jv a-e-bm-fn- A-]v-tU-äv sN-¿p-ó-Xñ. þ F-UnäÀ

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category