1 GBP = 91.00 INR                       

BREAKING NEWS

X¦½ am-Xyp-hn-sâ F«mw N-c-a-hmÀ-jn-Iw \m-sf

Britishmalayali
kz´wteJI³

ta-{]-¯v X-Sn-bqÀ X-¦-½ am-Xyp-hn-sâ F«mw N-c-a-hmÀ-jn-Iw \m-sf B-N-cn-¡p-óp.
 
a-cn-¡m-¯ HmÀ½-I-tfm-sS kn-_n ta-{]¯pw Ip-Spw-_-hpw(bp-sI), tXma-kv am-Xyphpw Ip-Spw-_hpw(bp-sI), _o-\m k-t´mjpw Ip-Spw-_-hpw(Xn-cp-hñ).

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam