1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

AÀ-°-]qÀ-®am-b {In-kv-Xp-a-kv þ {In-kv-Xpa-kv k-tµ-iw

Britishmalayali
^m. k-Pn F-{_lmw sIm-t¨¯v

{In-kv-Xpa-kv Zn-\w k-am-K-X-am-hp-I-bm-Wv. ssZ-hw `q-anbnð A-h-X-cn-¨-Xn-sâ HmÀ-½ sIm-ïm-Sp-I-bm-Wv. C-Xv kÀ-Æ- P\-¯n\pw D-ïm-Ip-hm-\p-Å hen-b k-t´m-j-¯n-sâ Zn-\-amWv. hN-\w amw-k-am-bn A-h-X-cn-¨p F-óm-Wv {In-kv-Xp-hn-sâ P-\-\-s¯-¡p-dn-¨v ]-d-bp-óXv. A-Ô-Im-c¯nð I-gn-ªn-cpó-hÀ H-cp sh-fn-¨w I-ïp F-óm-Wv {-In-kv-Xp-hn-sâ P-\-\-s¯-¡p-dn-¨p-Å hn-h-cWw.

F-´p-sImïpw Cu hÀ-j-s¯ {In-kv-Xp-a-kn-\v Nn-e {]-tXy-I-X-bpïv. tem-I-¯nð A-k-am-[m-\w D-ïm-Ipóp. {]-tXy-In-¨v `o-I-cm-{Ia-Ww, {In-kv-Xym-\n-I-tfm-Sp-Å {Iq-c-X Fón-h \-S-amSp-ó k-a-b-¯m-Wv {In-kv-Xp-a-kn-sâ {]k-àn hÀ-[n-¡p-óXv. "X-sâ G-I-Pm-X\m-b ]p-{X-s\ tem-I-¯n-\v \ð-Iphm³ X-¡h-®w ssZ-hw tem-I-s¯ A-{X-am{Xw kv-t\-ln-¨p". Cu kv-t\-l-¯n-eq-sS-bm-Wv ssZ-hw tem-I-s¯ Io-gv-s¸-Sp-¯n-bXv. \-ap¡pw ssZ-h-amIp-ó kv-t\-l-¯n-eq-sS k-I-e-t¯bpw Io-gv-s¸-Sp¯m³ I-gn-bWw. ssZ-h-kv-t\-lw \½nð h-óp-\n-d-bp-t¼mÄ \-ap-¡pÅ-Xv Cñm-¯-hÀ-¡v ]-¦v h-bv-¡p-hm-\p-Å a\-Êv \-ap-¡p-ïm-Ipw. C-óv tem-I-¯n-\v \-ã-s¸-«p-sIm-ïn-cn-¡pó-Xv k-am-[m-\-amWv. {In-kv-Xpa-kv k-tµ-iw F-óp ]-d-bpóXv "`q-anbnð ssZ-h-{]-k-m-Z-ap-Å a-\p-jyÀ-¡v k-am-[m-\w F-ó-Xm-Wv. ssZ-h-km-ón[yw \½nð \n-d-bp-t¼mÄ k-am-[m-\hpw kv-t\-ln-¡m-\p-Å Ir-]-bpw \-ap-¡v e-`n-¡p-óp. Cu hÀ-j-s¯ {In-kv-Xpa-kv A-Xn-sâ AÀ-°-]qÀ-®-Xbnð B-tLm-jn-¡phm³ \-ap-¡v km-[n-¡-t«-sb-óv B-iw-kn-¡p-óp.
 
Fñm {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ¡pw lrZ-bw \n-d-ª {In-kv-Xpa-kv B-iwk-IÄ A-tXm-sSm-¸w \-ò \n-d-ª ]p-Xp-hÀ-jhpw B-iw-kn-¡póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam