1 GBP = 97.70 INR                       

BREAKING NEWS

{In-kv-Xpa-kv A-¸oð A-h-km-\n-¡m³ \m-ev Znh-kw Iq-Sn am-{Xw; 11500 ]u-ïv I-hnªv I-cp-W

Britishmalayali
kz´wteJI³

{In-kv-Xp-a-kpw ]p-Xp-h-Õ-chpw {]-am-Wn-¨v {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ \-S-¯p-ó A-¸oð Có-se AÀ-°-cm-{Xn-bm-b-t¸mÄ 11585 ]u-ïm-bn D-bÀóp. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn Kn-^v-äv F-bv-Uv D-Ä-s¸-sS 8780 ]u-ïv In-«n-b-t¸mÄ Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn-«v 2805 ]uïpw e-`n-¨p. 224 B-fp-I-fmWv Cu A-¸o-enð C-Xph-sc ]-s¦-Sp-¯Xv. C-\n \m-ev Znh-kw Iq-Sn am-{X-amWv Cu A-¸oð Xp-S-cp-I. C-Xn-\n-S-bnð hm-b-\-¡mÀ Bth-i ]qÀ-Æw H-¯p ]n-Sn-¨mð \-ap-¡v I-cp-W-bp-sS sd-t¡mÀ-Uv XoÀ-¡mw.
 
F-«p t]À-¡m-Wv C-¡p-dn {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ k-lm-bw \ð-Ip-ó-Xv. skdn{_ð ]mÄkn Fó amcI tcmKw _m[n-¨ aq-hm-äp-]p-g- kz-tZ-inbmb 11 hbÊpImc³ Un¨p, cïv hr¡-Ifpw X-Icm-dnð B-bn I-gn-bp-ó B-e-¸p-g-¡m-c³ {]-Xojv, Im³-kÀ tcm-Kw _m-[n-¨v Nn-In-Õ tX-Sp-ó C-Sp-¡n-bn-se tPm-kv tPmÀPv, hy-¡ am-än-h-bv-¡ð i-kv-{X-{In-b \S-¯n I-S-_m-[y-X-bnem-b a-e-¸p-dw kz-tZ-in jm-Pn, kz-´-am-bn In-S-¸m-S-anñm-sX aq-óv I-cp-óp-I-fp-am-bn Pn-hn-Xw X-Ån-\o-¡p-ó ]m-em-¡m-cn sd-Pn, bq-{S-kv \o-¡w sN-¿m-\m-bn k-lm-bw Im-¯v \n-ev-¡p-ó A-bÀ-¡p-ów kz-tZin jo-\, \-s«ñn-\v amc-Iw _m-[n-¨ ]m-em-bn-se 15 Im-cn dnbm-tamÄ, lr-Z-b-i-kv-{X-{In-b \S-¯n I-S-_m-[y-X-bn-em-b Xr-iqÀ kz-tZ-in _m-e-Ir-jv-W³ F-ón-h-cmWv Cu {In-kv-Xpa-kv A-¸o-enð k-lm-bw tNm-Zn-¨v \n-§-fp-sS ap-ón-se-¯n-bXv.
 
Ch-sc k-lm-bn-¡m³ \n-§Ä-¡v _m-[y-X-bntñ? ssZ-hw \n-§Ä-¡v \-ðIn-b A-\p-{K-l-§Ä-¡v ]-I-c-am-bn \n-§-fmð I-gn-bp-ó H-cp Xp-I kw-`m-h-\ sN-¿pI. Hmtcm ]-W-¯n\pw kp-Xm-cy-Xbpw hy-àam-b I-W-¡p-ap-Å Nm-cn-än-bp-am-Wv CXv. _m-¦v tÌ-äv-saâp-IÄ A-Xm-Xv hmÀ-¯-I-fnð {]-kn-²o-I-cn-¡p-Ibpw Nm-cn-än-bp-sS sh_v-ssk-änð A-]v tem-Uv sN-¿p-Ibpw sN-¿p-ópïv. A-tX t]m-se X-só hnÀ-Pn³ a-Wn-bn-te-bv-¡v h-cp-ó ]-W-¯n-sâ IW-¡v A-¸-t¸mÄ X-só B en-¦nð ¢n-¡v sN-bv-Xmð BÀ¡pw A-dn-bmw. AXp-sIm-ïv X-só ss[-cy-am-bn \n-§-fp-sS kw-`m-h-\ \ð-Ip-I. sam-¯w Xp-Ibpw AÀ-l-cm-b-hÀ-¡v e-`n¡pw F-ó-Xm-Wv R-§-fp-sS D-d-¸v.
Nm-cn-än ^u-tïj-\n-te-bv-¡v ]-Ww \ð-Im³ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó hn-h-c-§Ä D-]-tbm-Kn-¡p-I.

Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Christmas Appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn ]-c-amh-[n ]-Ww \ð-Im³ {i-an-¡p-I. A§s\bmsW¦nð \n§Ä \ðIpó XpIbpsS 25 iXam\w IqSn \nÀ[\À¡v e`n¡pw. Cóes¯ _m¦v A¡uïv BWv NphsS sImSp¡póXv. \n-§Ä \ð-Ip-ó F-{X sNdn-b Xp-Ibpw Cu Ip-Spw-_-¯n-\v B-izm-k-am-Ipw. H-ó-c e-£-¯n\pw c-ïv e-£-¯n\pw C-S-bnð H-cp Xp-I \ð-Im³ km-[n-¡p-sa-ó {]-Xo-£-bn-em-Wv R-§Ä.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category