1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS

cïv t]À-¡v Iq-Sn k-lm-bw \-ev-In-tb¡pw; ]-Ww \-ev-Ip-ó-hÀ Kn-^v-äv F-bv-Uv Sn-¡v sN-¿m³ a-d-¡-cp-Xv

Britishmalayali
km_p Np-ï-¡m-«nð

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cnän ^u-tïj-sâ {In-kv-Xpa-kv A-¸o-ð A-h-k-m-\n¡m³ aq-óv Znh-kw Iq-Sn _m-¡n-bp-Å-t¸mÄ k-lm-bw -\-ev-Ip-óhcpsS en-Ìnð 2 t]-sc Iq-sS DÄ-s¸-Sp-¯m³ B-temN-\. A-t\z-j-W dn-t¸m-À«v ssh-In-sb-¯nb-Xv aq-ew en-kv-änð s]-Sp-¯m³ ]-äm-sX t]m-b A-Xym-h-iy-am-bn klm-bw th-ï c-ïv t]-sc Iq-Sn DÄ-s¸-Sp-¯m-\mWv B-tem-N-n-¡p-óXv. Nm-cn-än ^u-tïj-sâ {S-Ìn-IÄ tbm-Kw tNÀ-óv C-Xv kw-_-Ôn-¨ Xo-c-p-am-\w F-Sp-¡pw. C-Xv Aw-Ko-I-c-¡-s¸-«mð {In-kv-Xpa-kv A-¸oenð k-lm-bw e-`n-¡p-ó-h-cp-sS F-®w ]-¯v B-Ipw.

F-«v t]-cp-sS I-Y-bm-Wv C-Xv hsc {]-kn-²o-I-cn-¨-Xvv. C-tX ka-bw hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn ]-Ww \-ev-Ip-ó ]-ecpw Kn-^v-äv F-bv-Uv- kw-_-Ôn-¨ `m-Kw Sn-¡v sN-¿m¯-Xv sIm-ïv sh-dp-tX e-`n-t¡-ï Xp-I AÀ-l-X-s¸-«-hÀ-¡v e-`n-¡m-sX h-cp-óp F-óv {i-²-bnð-s¸«p. AXp-sImïv shÀ-Pn³ a-Wn h-gn ]-Ww \-ev-Ip-ó-hÀ ad¡msX- Kn-^v-äv F-bv-Uv \-ev-Im³ k-½-X-am-sWó `m-Kw Sn-¡v sN-¿-W-sa-óv A-t]-£n-¡p-óp.

Kn-^v-äv F-bv-Uv F-ópÅ-Xv dn-kÀ-hv _m-¦v \-ev-Ipó B-\p-Iqeyw B-Wv. hnÀ-Pn³ A-¡u-ïv hgn \n-§Ä \ðIpó Hmtcm ]uïn\pw 25 s]³kv ho-X-amWv SmIv-kv s{IUnämbn e`n¡pI. B XpIbpw R§Ä AÀlcmbhÀ¡v \ðImdp-ïv. hÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-ð Kn-^v-äv F-bv-Uv \-ev-Im³ \n-§Ä sN-t¿ï-Xv C-{X-am-{X-amWv. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn ]-Ww \-ev-Im-\p-Å en-¦nð ¢n-¡v sN-bvXv sUm-ssW-äv \uF-ó Hm-]v-j-\nð ¢n-¡v sN-bv-Xv ]-Ww \-ev-Ip-I. \n-§Ä B-Zy-am-bm-Wv hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn ]-Ww ssI-am-dp-ó-sX-¦nð c-Pn-ÌÀ sN-bv-X-Xn-\v ti-jw am{Xw ]-Ww C-Sp-I. \n-§Ä ap-t¼ X-só A-¡u-ïv c-Pn-ÌÀ sNbv-X B-fm-sW-¦nð ssa Kn-^v-äv F-bv-Uv F-ó Hm-]vj-\v t\À-¡p-Å sN-bv-ôv _-«-\nð ¢n-¡v sNbv-X ti-jw h-cp-ó t]-Pnse Kn-^v-äv F-bv-Uv F-ó Hm-]vj-\v Xm-sg-bp-Å Abmw tUm-tW-än-Mv au Hm¬ a-Wn F-ó _-«³ ¢n-¡v sNbv-X ti-jw, A-Sp-¯ t]-Pn-se¯n do-s¢-bnw Kn-^v-äv F-bvUv Hm¬ ssa tUm-tW-j³ F-ó Hm-]v-j³ ske-Îv sN-¿p-ó-tXm-sS \n-§Ä \-ev-Ip-ó Xp-I-bv-¡v Sm-Iv-kv {I-Un-äv e-`n-¡p-Ibpw A-Xv AÀ-l-cm-b-hÀ-¡v ssI-am-dp-Ibpw sN-¿pw.

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-³ A-¸o-ð Có-se AÀ-°-cm{Xn ]n-ón-«-tXm-sS 12297.50 ]u-ïm-bn D-bÀóp. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn Kn-^v-äv F-bv-Uv D-Ä-s¸-sS 9147.50 ]u-ïv In-«n-b-t¸mÄ Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn-«v 3150.00 ]uïpw e-`n-¨p. C-\n aqóv Znh-kw Iq-Sn am-{X-amWv Cu A-¸oð Xp-S-cp-I. C-Xn-\n-S-bnð hm-b-\-¡mÀ Bth-i ]qÀ-Æw H-¯p ]n-Sn-¨mð \-ap-¡v I-cp-W-bp-sS sd-t¡mÀ-Uv XoÀ-¡mw.

skdn{_ð ]mÄkn Fó amcI tcmKw _m[n-¨ aq-hm-äp-]p-g- kz-tZ-inbmb 11 hbÊpImc³ Un¨p, cïv hr¡-Ifpw X-Icm-dnð B-bn I-gn-bp-ó B-e-¸p-g-¡m-c³ {]-Xojv, Im³-kÀ tcm-Kw _m-[n-¨v Nn-In-Õ tX-Sp-ó C-Sp-¡n-bn-se tPm-kv tPmÀPv, hy-¡ am-än-h-bv-¡ð i-kv-{X-{In-b \S-¯n I-S-_m-[y-X-bnem-b a-e-¸p-dw kz-tZ-in jm-Pn, kz-´-am-bn In-S-¸m-S-anñm-sX aq-óv I-cp-óp-I-fp-am-bn Pn-hn-Xw X-Ån-\o-¡p-ó ]m-em-¡m-cn sd-Pn, bq-{S-kv \o-¡w sN-¿m-\m-bn k-lm-bw Im-¯v \n-ev-¡p-ó A-bÀ-¡p-ów kz-tZin jo-\, \-s«ñn-\v amc-Iw _m-[n-¨ ]m-em-bn-se 15 Im-cn dnbm-tamÄ, lr-Z-b-i-kv-{X-{In-b \S-¯n I-S-_m-[y-X-bn-em-b Xr-iqÀ kz-tZ-in _m-e-Ir-jv-W³ F-ón-h-cmWv Cu {In-kv-Xpa-kv A-¸o-enð k-lm-bw tNm-Zn-¨v \n-§-fp-sS ap-ón-se-¯n-b F-«v t]À.

ssZ-hw \n-§Ä-¡v \-ðIn-b A-\p-{K-l-§Ä-¡v ]-I-c-am-bn \n-§-fmð I-gn-bp-ó H-cp Xp-I kw-`m-h-\ sN-¿pI. Hmtcm ]-W-¯n\pw kp-Xm-cy-Xbpw hy-àam-b I-W-¡p-ap-Å Nm-cn-än-bp-am-Wv CXv. _m-¦v tÌ-äv-saâp-IÄ A-Xm-Xv hmÀ-¯-I-fnð {]-kn-²o-I-cn-¡p-Ibpw Nm-cn-än-bp-sS sh_v-ssk-änð A-]v tem-Uv sN-¿p-Ibpw sN-¿p-ópïv. A-tX t]m-se X-só hnÀ-Pn³ a-Wn-bn-te-bv-¡v h-cp-ó ]-W-¯n-sâ IW-¡v A-¸-t¸mÄ X-só B en-¦nð ¢n-¡v sN-bv-Xmð BÀ¡pw A-dn-bmw. AXp-sIm-ïv X-só ss[-cy-am-bn \n-§-fp-sS kw-`m-h-\ \ð-Ip-I. sam-¯w Xp-Ibpw AÀ-l-cm-b-hÀ-¡v e-`n¡pw F-ó-Xm-Wv R-§-fp-sS D-d-¸v.
Nm-cn-än ^u-tïj-\n-te-bv-¡v ]-Ww \ð-Im³ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó hn-h-c-§Ä D-]-tbm-Kn-¡p-I.

Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Christmas Appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category