1 GBP = 100.50 INR                       

BREAKING NEWS

Cóv ]Xn-s\mómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó tPm-ben-\v B-iw-k-IÄ t\-cp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cóv ]Xn-s\mómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó tPm-bð tPm--k-^n-\v H-cm-bncw B-iw-k-IÄ t\-cp-óp. H-cp-]m-Sv kv-t\-l-t¯m-sS ]-¸, a-½, P-Ìn³, A-¦nÄ, Bân, {_nän, s_-Ìn³, F-bv-ôð F-ón-h...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam