1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

BÀkn-F-kv-kn s]¬-Ip-«n-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

Alliance invited for 24 years old(154cm)RCSC girl working as a biomedical engineer at Tata Consultancy Kochin. (Prefers engineers and doctors).

Please contact: 07809889745. 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category