1 GBP = 92.00INR                       

BREAKING NEWS

tem-I P-\-kw-Jy-bnð 244 Z-ie-£w t]À {]-hm-knIÄ; G-ähpw Iq-Sp-Xð {]-hm-kn-IÄ C-´y-¡mÀ; {]-hm-kn-I-Ä- A-dn-ªn-cn-¡p-hm-³ Hcp I-W-¡p-]p-kv-X-Iw

Britishmalayali
kz´wteJI³

kz-´w cm-Py-¯p-\n-óv A-\y-tZ-i¯p-t]m-bn tPm-en sN-bv-Xv Po-hn-¡p-ó-h-cp-sS F-®w Zn-\w {]-Xn Iq-Sn-h-cn-I-bm-Wv. Ip-Sn-tb-äw \n-b-{´n-¡m³ Hmtcm cm-Py-§fpw IÀ-i-\am-b hy-h-Ø-IÄ GÀ-s¸-Sp-¯n-bn«pw {]-hm-kn-I-fp-sS F®-s¯ A-Xv _m-[n-¨n-«nñ. tem-I-¯m-I-am-\w 25 tImSn-tbm-fw {]-hm-kn-I-fp-sïóv sF-Iy-cm-{ã k-`. tem-I-P-\-kw-Jy-bpsS 3.3 i-X-am-\-t¯m-fw h-cp-an-Xv.

F-ómð, {]-hm-kn-IÄ tem-I-s¯ 20þHm-fw cm-Py-§-fn-em-bn tI-{µo-I-cn-¨n-cn-¡p-I-bm-sWóv sF-Iy-cm-{ã-k-`-bp-sS I-W-¡p-IÄ hy-à-am-¡póp. A-ta-cn-¡-bm-Wv {]-hm-kn-I-fp-sS C-ã-cm-Pyw. G-ähpw Iq-Sp-Xð-t]À B-{K-ln-¡pó-Xv A-ta-cn-¡-bn-te-¡v Ip-Sn-tb-dm-\mWv. PÀ-a\n, djy, ku-Zn A-td-_y F-ón-h-bm-Wv a-äv C-ã-tI-{µ§Ä. {]-hm-kn-Ifmb sXm-gn-em-fn-I-fp-sS F-®-¯nð ku-Zn A-td-_y-bm-Wv ap-ónð. A-ta-cn-¡-bn-se-¯p-ó {]-hm-kn-I-fnð Gdn-b ]-¦pw A-hn-sS¯-só Øn-c-Xm-a-k-am-¡p-I-bm-sWópw I-W-¡p-IÄ hy-à-am-¡póp.

{]-hmkn-temI-¯v C-´y-bm-Wv H-ómw Øm-\¯v. tem-I-s¯-¼m-Sp-am-bn Po-hn-¡p-ó C-´y-¡m-cp-sS F®w 1.6 tIm-Sn h-cpw. {]-hm-kn-IÄ \m-«n-te-¡v A-b-¡p-ó h-cp-am-\-¯n-\v C-´y³ k-¼-Zv-L-S-\-bnð \nÀ-Wm-b-I Øm-\-ap-sïópw Cu dn-t¸mÀ-«v hy-à-am-¡póp. Ir-Xyam-b bm-{Xm-tc-J-I-fp-sS A-Sn-Øm-\-¯nð {]-hm-kn-I-fm-bn Po-hn-¡p-ó-h-cp-sS I-W-¡m-WnXv.

F-ómð, A`-bw tX-Sn hnhn-[ cm-Py-§-fnð Ip-Sn-tb-dn-b-hÀ C-´y-¡m-tc-¡mÄ ap-ón-emWv. cïp-tImSn-tbm-fw A-`-bmÀ-Yn-IÄ hnhn-[ cm-Py§-sf B-{i-bn-¨v Po-hn-¡p-óp-ïv. C-´y I-gn-ªmð G-ähpw Iq-Sp-Xð {]-hm-kn-IÄ sa-Iv-kn-t¡m-bnð-\n-ómWv 1.2 tIm-Sn B-fpIÄ. A-ta-cn-¡-bm-Wv sa-Iv-kn-t¡m-¡m-cp-sS C-ã e-£y-tI-{µw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category