1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

{_n-«³ t\m ]-d-bpw- ap-¼v PÀa-\n s]m-«n-s¯-dn-¡pw; bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ Nn-ó-`n-ó-am-tb-¡pw; kz-´w I-d³-kn-bn-te-¡v a-S§m-s\m-cp-§n bq-tdm-]y³ cm-Py-§Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

kn-dn-b-bnð-\n-óp-Å \n-e-bv-¡m-¯ A-`-bmÀ-Yn-{]-hm-lhpw Xo-{hhm-Z `o-j-Wnbpw bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ \n-e-\nð-¸n-s\¯-só tNmZyw sN-bv-Xp-Xp-S-§n. ]p-Xp-hÀjm-tLm-j-§Ä-¡n-sS sIm-tfm-Wnð A-`-bmÀ-Yn-IÄ \-S¯n-b A-{I-a ]c-¼-c PÀ-a-\n-bn-se {I-a-k-am-[m-\\n-e X-I-cm-dn-em-¡n. A-XnÀ-¯n-IÄ k-LÀ-j-`-cn-X-am-b-tXm-sS bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ {]-Xn-k-Ôn-bn-embn.

28 Aw-K-§-fp-Å bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-sâ \n-e-\nð-¸v A-]-I-S-¯n-em-sW-óv bq-tdm-]y³ ]mÀ-e-saân-sâ {]-knUâv amÀ-«n³ jqÄ-kv ]-dªp. P-\-{]o-Xn t\-Sm³ Nn-eÀ \-S¯n-b \-S-]-Sn-IÄ bq-tdm-¸n-em-I-am-\w I-Sp-¯ cm-{ãob {]-Xn-k-Ôn-bm-Wv D-ïm-¡n-bn-cn-¡p-ó-sXópw A-t±-lw ]-dªp.

A-`-bmÀ-YnI-sf kzo-I-cn-¡p-ó-Xnð Xp-d-ó k-ao]-\w Im-gv-N-sh-¨ PÀ-a-³ Nm³-k-eÀ Bw-K-e saÀ-¡-en-s\ t]-sc-Sp-¯v ]-d-bm-sX hn-aÀ-in-¡p-I-bm-Wv amÀ-«n³ jqÄ-kv C-Xn-eq-sS sN-bv-X-Xv. ap-s¼m-óp-anñm-¯-hn-[w bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ {]-Xnk-Ôn t\-cn-Sp-I-bm-sWópw A-t±-lw ]-dªp.

sIm-tfm-Wnð B-bn-c-¡-W-¡n-\v A-`-bmÀ-Yn-I-fm-Wv ]p-Xp-hÀ-j-¯-te-óv A-{I-aw \-S-¯n-bXv. \q-dn-e-[n-Iw kv-{XoI-sf _-emð-kw-Kw sN-bv-X-XpÄ-s¸-sS A-{I-an-IÄ A-gn-ªm-Sp-I-bm-bn-cpóp. A-`-bmÀ-Yn-IÄ-s¡-Xn-sc PÀ-a-\n-bnð C-tXm-sS I-Sp-¯ P-\-hn-Im-cw D-b-cp-Ibpw sN-bvXp. Cu-bmgv-N C-kv-Xmw-_p-fn-epïm-b B-{I-a-Whpw A-`-bmÀ-Yn-{]-iv-\w ]pXn-sbm-cp X-e-¯n-te-¡p-bÀ¯n.

]-Xn-s\m-óv e-£-t¯m-fw A-`-bmÀ-Yn-I-fm-Wv PÀ-a-\n-bnð am{Xw F-¯n-t¨À-ón-«p-ÅXv. sIm-tfm-Wn-se B-{I-a-W-§-sf-¯p-SÀ-óv A-`-bmÀ-Yn-I-tfm-Sp-Å PÀ-a-\n-bp-sS \n-e-]m-Snepw am-äw h-ón-«p-ïv. saÀ-¡-en-sâ {In-kv-Xy³ U-tam-{Im-äv ]mÀ-«n-bn-se 40 Fw-]n-amÀ A-`-bmÀ-Yn-I-fp-sS hc-hv \n-b-{´n-¡-W-sa-óm-h-iy-s¸-«v \n-thZ-\w k-aÀ-¸n-¡p-Ibpw sN-bvXp. bq-tdm-]y³ \-K-c-§-fn-epïm-b `o-I-cm-{I-a-Whpw bq-Wnb-sâ sI-«p-d-¸n-s\ _m-[n-¨n-«pïv.

bq-tdm-]y³ bq-Wnbsâ Hu-tZymKn-I I-d³-knbm-b bq-tdm-bnð Xp-S-cp-óXn-t\mSpw Aw-K-cm-{ã-§Ä hn-ap-J-X Im-Wn-¨p-Xp-S-§n-bn-«pïv. {_n-«-s\-t¸m-se kz-´w I-d³-kn-bn-te-¡v a-S-§p-ó Im-cyhpw cm-Py-§Ä B-tem-Nn-¨p-Xp-S§n. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð Xp-Sc-Wtam F-ó Imcyw Xo-cp-am-\n-¡p-ó-Xn-\v {_n-«-\nð ln-X-]cn-tim-[-\ \-S-¯m-\p-w ]-²-Xn-bpïv. a-äp cm-Py-§Ä Iq-Sn C-tX ]m-X ]n-´p-SÀ-ómð, bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ X-IÀ-¨-bmhpw ^ew.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category