1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

A`bmÀ-°n-I-fmbn F-¯n H-cp cmPyw Ip-fw tXm-ïm³ Xp-\n-bp-óh-sc F-´v hn-fn-¡Ww; h-gn \-S-ó `n-ó-enw-K-¡m-sc I-sñ-dn-ª-Xn-\v ]n-Sn-bn-em-bXpw Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

sX-cp-hn-se ssew-Kn-Im-Xn-{I-a-¯n-\v B-bn-c-t¯m-fw kn-dn-b³ Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc t]m-eo-kv sX-c-bp-óp F-ó hmÀ-¯ ]pd-¯v h-ó-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-« a-säm-cp kw`-hw PÀ-a-\-n-b-nð Ip-Sn-tb-ä hn-cp-² hn-Im-cw Iq-Sp-Xð i-à-am¡n. X-§-fp-sS kw-kv-Im-c-¯n-\v tbm-Pn-¨-Xñ Fóm-tcm-]n-¨v `n-ó-enw-K-¡mcm-b c-ïp t]-sc sX-cp-hnð h-¨v A-`-bmÀ-°nIÄ I-sñ-dn-ª-Xm-Wv ]pXn-b hn-hm-Z-¯n-\v Im-c-W-am-bn-cn-¡p-óXv. C-¯-c-¯nð A-`-bm-À-°n-I-fm-sb-¯n H-cp cm-Py-s¯ F-§-s\-sbñmw Ip-fw tXm-ïmw, Fóm-tem-Nn-¡p-óh-sc F-´m-Wv hn-fn-t¡-ï-sXó tNm-Zy-am-Wn-t¸mÄ D-b-cp-ó-Xv. PÀ-a³ \-K-cam-b tUmÀ-«v-a-ïn-eq-sS \S-óv t]m-b H-cp `n-ó-enw-K-¡m-cmb kv-{Xo-IÄ-¡v t\sc I-sñ-dn-ª-Xn-\v hS-s¡ B-{^n-¡³ kz-tZ-in-I-fm-Wv aqóv Iu-am-c-¡m-cm-Wv A-d-Ìn-em-bn-cn-¡p-óXv.

Pm-kv-an³, Fen-k F-ón-h-cm-Wv C-¯-c-¯nð A-`-bm-À-°n-I-fnð \nópw I-tñ-dn-\v hn-t[-b-cm-b `n-ó-enw-K-¡mÀ. Iu-am-c-¡m-À X§-sf B-`m-k-h-N-\-§Ä sIm-ïv A-]-am-\n-¡p-I-bIpw Xp-SÀ-óv I-sñ-dn-bp-I-bp-am-bn-cp-óp-sh-óm-Wv C-hÀ sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óXv. I-gn-ª Xn-¦-fmgv-N \-K-c-¯n-se {]-[m-\-s¸-« s{S-bn³ tÌj-\v k-ao-]w h-¨m-Wv kw-`-h-ap-ïm-bXv. H-cp t]m-eokv Hm-^o-kÀ C-S-s]-Sp-ó-Xn-\v ap-¼v X§Ä Cu `n-ó-enw-K-¡m-À-¡v t\-sc I-sñ-dn-bp-I-bm-bn-cp-óp-sh-óv ]n-Sn-bn-em-b-hÀ k-½-Xn-¨n-«pïv. X§-sf B-{I-an-¨-hÀ A-d-_n-bn-em-Wv kw-km-cn-¨-sX-ópw `n-ó-enw-K-¡m-sc I-sñ-dn-tbï-Xv X-§-fp-sS B-h-iy-am-sW-óv B-{I-an-IÄ ]-d-ª-Xmbpw F-en-kbpw Pm-kv-an\pw km-£y-s¸-Sp-¯p-óp.

Xp-SÀ-óv sk-¡âp-IÄ¡-Iw A-hÀ Iñp-IÄ h-en-s¨-dn-bp-I-bm-bn-cp-óp-shópw A-hÀ ]-d-bpóp. B-{I-a-¯n-\n-sS A-hÀ X-§-fp-sS ap-Snbpw am-dn-Shpw ]n-Sn-¨v h-en-¡m³ {i-an-¨n-cp-óp-shópw C-hÀ B-tcm-]n-¡p-óp.B-{I-an-Ifn-sem-cmð Iñpw a-W-epw hm-cn-sb-Sp-¯v F-dn-ªn-cp-óp-sh-óv H-cp kv{Xo ]-d-bp-óp.Xp-SÀóv A-hn-sS-sb¯nb t]m-eokv Hm-^o-kÀ B-{I-anI-sf A-d-Ìv-sN-¿p-I-bm-bn-cpóp. C-hÀ Xn-I¨pw ss]-im-Nn-I-am-bm-Wv X-§-sf B-{I-an-¨-sX-óm-Wv PÀ-a³ t{_m-Uv-Im-kv-äv Nm-\ð km-äv1 t\mSv Cu kv-{Xo-Ifn-sem-cmÄ ]-d-ªn-cn-¡p-ó-Xv. B-{I-an-I-fnð c-ïp t]À C-Xn-\v ap¼pw C¯-cw tI-kp-I-fnð `m-K-`m-¡m-b-h-cm-sW-óm-Wv t]m-eo-kv A-t\z-j-W-¯nð sX-fn-ªn-«p-Å-Xv.kw-`h-s¯ Xp-SÀ-óv aq-óv t\mÀ-¯v B-{^n-¡-¡mÀ I-Ì-Un-bn-ep-sï-óm-Wv t]m-eo-kv kv-tä-äv-saâv sh-fn-s¸-Sp-¯p-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category